51: Sikre offentlig styring, drift og eierskap til jernbane og stoppe privatisering?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Økt bruk av private aktører og markedsløsninger vil generelt kunne føre til økt effektivitet, forbedret mobilitet og lavere kostnader. Økt bruk av konkurranseutsetting bør derfor være et bærende prinsipp innenfor samferdselssektoren i tiden fremover. Jernbanereformen svarer på mange av dagens utfordringer og kan gi raskere planlegging, mer effektiv utbygging av baneprosjekter og bidra til en mer effektiv samferdselssektor.

Reformen legger også opp til økt konkurranse om persontrafikken. En slik konkurranse kan føre til mer innovasjon, utvikling av nye konsepter og være med å bidra til å gi et bedre togtilbud til passasjeren. Det er relativt kort tid siden reformen trådde i kraft og det bør være naturlig at man lar den virke før man evt. gjør en evaluering og evt. foretar justeringer.