Se hvordan arbeidsledigheten fordeler seg

Her er 6 grafer om utviklingen i arbeidsledigheten fordelt etter yrker, bransjer og steder.

Arbeidsledigheten øker. Her ser du regjeringens prognose i rødt. Vi tror ikke ledigheten går så fort ned. Kilde: Revidert nasjonalbudsjett og SSB. 

Publisert 19.05.15

Arbeidslivspolitikk

1. Arbeidsledigheten øker - Regjeringen forventer nedgang fremover

Arbeidsledigheten har økt betydelig i årets første kvartal og ligger på 4,3 prosent, eller 118 000 arbeidsledige personer. Ifølge sesongjusterte tall er ledigheten i februar (gjennomsnittet av januar – mars) 4,1 prosent, en økning sammenliknet med forrige periode.

I Revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen til grunn en gjennomsnittlig ledighet på 4 prosent inneværende år. Dette medfører en prognose om avtagende ledighet de neste 3 kvartaler, se figuren over. Andre miljøer, som NHO, ser for seg en noe svakere utvikling på arbeidsmarkedet. Altså at ledigheten ikke synker så raskt.

2. Hvilke yrker rammes? 

Oljenæringen og leverandørindustrien har gått til flere oppsigelser på grunn av henholdsvis redusert lønnsomhet og etterspørsel. Dette har medført flere arbeidsledige personer fra disse næringene og spesielt med yrkesbakgrunn fra ingeniør og IKT, ifølge NAV. 

Endring i helt ledige personer  etter yrkesbakgrunn fra april 2014 til april 2015. Kilde: NAV. Klikk for større bilde. 

Graf over helt ledige etter yrkesbakgrunn 2014-2015

Fremdeles lurt å bli ingeniør

3. Fortsatt flest ledige innen bygg og anlegg, industriarbeid og butikk- og salgsarbeid

Utvikling i arbeidsledige etter yrkesbakgrunn fra 2014 til 2015. Kilde: NAV. Klikk for større bilde.

Graf arbeidsledige etter yrkesbakgrunn

De oppfyller drømmen med byggfag (Aftenposten)

4. Hvor øker ledigheten?

Som en følge av nedgangen i oljenæringen, har særlig Rogaland merket en markert oppgang i antall arbeidsledige.

Endring i antall arbeidsledige og personer på tiltak i et utvalg fylker. Kilde: NAV. Klikk for større bilde.

Prosentvis antall ledige for 7 fylker

5. Flere langtidsledige

Vi har på den ene siden flere som søker inn i arbeidsledighet samtidig som det er færre som går ut i arbeid. Resultatet blir økt total arbeidsledighet. 

Utvikling i korttidsledige og langtidsledige. Kilde: SSB.

Graf korttidsledig og langtidsledig

 NHOs kompetansebarometer: Stort behov for fagarbeidere

6. Fortsatt lavt ledighetsnivå sammenlignet med andre land

Både i EU samlet sett og USA har ledigheten gått ned siste året. I Sverige er ledigheten stabil på rundt 8 prosent. Ledighetsnivået i Norge er fortsatt godt under det vi ser i andre land. 

Utvikling i arbeidsledighet i EU, Danmark, Tyskland, Sverige, UK og Norge. Kilde: Eurostat.

Graf ledighet utvalgte land

Les også: Arbeidsledigheten øker

Kontakt oss

Lars Eidsaune

Seniorrådgiver

Samfunnsøkonomi

lars.eidsaune@nho.no
Telefon
23088154