AKU 3 kvartal

Kilde: SSB

Publisert 30.10.13

Arbeidslivspolitikk

I følge arbeidskraftsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå var arbeidsledigheten 3,5 prosent av arbeidsstyrken i tredje kvartal 2013. Dette er en svak økning sammenliknet med samme periode i fjor, mens sesongjusterte månedstall viser et stabilt ledighetsnivå. Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt noe i samme periode (se figur) og kan, ifølge SSB i stor grad tilskrives endret demografi med en aldrende befolkning.

Det ble 24 000 flere sysselsatte på årsbasis, noe som tilsvarer en vekst på om lag 1 prosent. Økningen var størst i næringsgruppen bergverksdrift og utvinning som er en petroleumsrelatert næring samt innenfor teknisk tjenesteyting. Innen industri viser utvalgsundersøkelsen at det ble 15 000 færre sysselsatte i perioden, en nedgang på om lag 6 prosent fra tredje kvartal i fjor. Det ble færre personer på midlertidig ansettelser. Totalt utgjør gruppen 8,7 prosent av alle ansatte, ned 0,6 prosentpoeng fra tredje kvartal 2012.

 

Sysselsettingsveksten har avtatt de siste årene, særlig sammenliknet med årene før finanskrisen. Sysselsettingsutviklingen er i tråd med Næringslivets økonomibarometer hvor vi har observert en mer dempet konjunktursituasjon med oppbremsing i sysselsettingsveksten gjennom 2013.