Uke 39

Arbeidsmarkedet i tall

I følge månedstall fra statistisk sentralbyrå ble det om lag 13 000 flere sysselsatte i perioden april til juli inneværende år.

Publisert 30.09.14

Dette er innenfor undersøkelsens feilmarginer, men er likevel i takt med trenden. Over året er det om lag 32 000 flere sysselsatte i juli 2014 sammenliknet med samme tid året før. Dette utgjør en årlig sysselsettingsvekst på om lag 1,3 prosent. 

Antall utførte ukeverk har økt i tilsvarende grad. Årsaken er flere heltidssysselsatte kombinert med en reduksjon i antall permitteringer så langt i år.

Arbeidsledigheten økte med 2 000 personer fra april til juli i følge AKU. Dette er også innenfor feilmarginene. Til sammenlikning ble det 1 000 færre registrerte ledige i følge tall fra NAV. I prosent av arbeidsstyrken utgjør arbeidsledige i 3,4 prosent.

Samtidig viser tall fra NAV en reduksjon i tilgangen på ledige stillinger. Nedgangen er størst blant ingeniør- og ikt-fag, etterfulgt av bygg og anlegg. Isolert sett vil dette føre til et noe strammere arbeidsmarked.

Sysselsettingsandelen har holdt seg om lag uendret så langt i år. Sammenliknet med samme tid i fjor har imidlertid andelen sysselsatte blitt redusert. Årsaken er en sterkere befolkningsvekst enn sysselsettingsvekst. 

Kontakt oss

Lars Eidsaune

Seniorrådgiver

Samfunnsøkonomi

lars.eidsaune@nho.no
Telefon
23088154