Uførepensjon i offentlig sektor

Det må lønne seg å jobbe

- Det totale kompensasjonsnivået på uførepensjonen i offentlig sektor blir for høyt. Det må være mer lønnsomt å jobbe enn å motta trygd, sier Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 03.10.13

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsdepartementet har i sommer hatt på høring forslag om tilpasning av uførepensjonen i offentlig sektor til den nye pensjonsordningen. NHO har hatt flere merknader i sitt høringssvar. -Det er avgjørende at uføreordninger støtter opp under arbeidslinjen; det må være mer lønnsomt å arbeide enn å motta trygd. Vi mener at den nye modellen ikke bidrar i denne retning, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

-I arbeidet med den nye uføreordningen for offentlig sektor har departementet hatt mulighet til å gjøre viktige endringer for å sikre at ordningene bygger opp under arbeidslinjen; denne muligheten har de i liten grad benyttet, sier Oppegaard.

I NHOs høringssvar til den nye ordningen påpekes det tydelig at det totale kompensasjonsnivået blir for høyt. -Ofte omtales dagens uføreordning i offentlig sektor som en ordning hvor den uføre sitter igjen med 66 prosent av sin opprinnelige inntekt. I realiteten blir ofte kompensasjonsnivået betydelig høyere, blant annet som følge av såkalte samordningsfordeler. Dette er historiske elementer som i stor grad skulle løse tekniske tilpasningsbehov. Det nye forslaget har lagt seg på kompensasjonsnivåer som tar inn i seg disse samordningsfordelene. Sammen med videreføringen av barnetilleggene og det nye fribeløpet bidrar dette til uforholdsmessig høye kompensasjonssatser, sier NHO-direktøren.

NHO krever derfor at kompensasjonsnivået i modellen gjennomgås på nytt og at man legger seg på et nivå hvor det faktisk er mer lønnsomt å arbeide enn å motta trygd.

NHO krever følgende endringer:

  • Kompensasjonssatsene må justeres ned. Det må ikke kompenseres for de historiske samordningsfordelene i den nye modellen
  • Fribeløpet på 0,4 G må ikke innføres. Et fribeløp vil bidra til ytterligere heving av kompensasjonsnivået.
  • Barnetillegget må fjernes. Uførepensjonen skal dekke tapt arbeidsinntekt, en inntekt som er uavhengig antall barn. Det er derfor ulogisk at dette skal  påvirke nivå på uførepensjonen. Det skriver også departementet i sitt høringsnotat.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175