NHO mener

Kvinner i næringslivet

NHO mener det er behov for flere kvinner i næringslivet, flere som vil lede og ta ansvar for verdiskaping og lønnsomme bedrifter.

Publisert 22.08.13

Les mer: Fakta og statistikk om kvinner i næringslivet

At kvinner og menn skal ha like muligheter, rettigheter og plikter, er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt. I tillegg ser man klare samfunnsøkonomiske gevinster av et arbeidsliv hvor kvinner og menn bidrar med sin kompetanse og arbeidskraft på like vilkår. Høy yrkesdeltagelse gir verdiskaping og finansierer velferd.

I dag tar flere jenter enn gutter høyere utdanning. NHO skulle gjerne sett at enda flere av disse dyktige kvinnene valgte en karriere i det private. Kvinneandelen i privat sektor er 36 prosent, og synkende.

Lyspunktet er at det stadig blir flere kvinnelige ledere i NHOs medlemsbedrifter: Nye tall fra våre medlemsbedrifter (2013) viser at det blir stadig flere kvinnelige ledere i næringslivet. Andelen kvinnelige toppledere har gått opp fra 15 til 19 prosent de siste sju årene, og blant mellomlederne ser vi en økning fra 19 til 23 prosent. Særlig blant finansdirektørene, forskningsdirektørene og HR-direktørene ser vi nå et kraftig hopp i kvinneandelen.

Dette er gledelige tall. Dette viser at det gror godt i rekkene, og enda viktigere: Kvinner som velger å jobbe i næringslivet får gode og brede karrieremuligheter.

Norsk næringsliv er helt avhengig av å kunne bruke begge kjønns kompetanse, og kjønnsbalanse på arbeidsplassen og i ledelsen er en styrke for bedriftene. NHO arbeider aktivt for å øke kvinnerepresentasjonen i norsk næringsliv, blant annet gjennom vårt leder- og styreutviklingsprogram Female Future  og gjennom en aktiv dialog med våre medlemmer.

Familiepolitikk - pappaperm og kontantstøtte
NHO mener at en familiepolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv, er en forutsetning for et likestilt arbeidsliv. De gunstige velferdsordningene vi har for barnefamilier i Norge har vært med på å sikre høy yrkesdeltagelse blant kvinner. Det er positivt.

Vi mener at en tredeling av foreldrepermisjonen vil styrke legitimiteten til foreldrepermisjon for begge kjønn, og virke utjevnende på kvinner og menns stilling i arbeidslivet.

Aldri før har så mange fedre tatt ut så mye pappaperm som nå. Samtidig som far har kommet hjem, har andelen småbarnsmødre som jobber deltid blitt kraftig redusert, og andelen kvinnelige leder går opp. Vi mener dette viser at fedrekvoten virker etter hensikten. Likere deling av arbeidet hjemme gjør mor og far mer likeverdig på arbeidsmarkedet. Det er bra for arbeidslivet.

NHO frykter at vi kan få et tilbakeslag for kvinners stilling i arbeidslivet dersom det igjen blir slik at bare mødrene skal ha lange fravær fra jobb når de får barn, mens fedrene bygger karriere. Vi ser at fedrekvoten har hatt en positiv effekt på likestillingen i arbeidslivet. Flere kvinner tar lederansvar, og færre småbarnsmødre jobber deltid nå enn før. Dette er bra for næringslivet. Det ville være svært dumt å reversere en så positiv utvikling.

Dagens foreldrepermisjon er svært fleksibel, og den gir den enkelte familie stor valgfrihet. Man kan ta ut foreldrepermisjon helt til barnet er 3 år, man kan stykke den opp, eller ta den ut gradert, som stadig flere fedre gjør. Det kan f.eks. bety at en pappa som har stort ansvar på jobben, kan ha permisjon to dager i uka og jobbe tre dager, alt etter som hva som passer familiens situasjon.

NHO ønsker å fjerne kontantstøtteordningen. Familiepolitikken bør legge til rette for at både menn og kvinner kan kombinere arbeid med familieliv, heller enn å belønne kvinnene for å holde seg borte fra arbeidsplassen. Mange kvinner som mottar kontantstøtte fortsetter å jobbe redusert, lenge etter at stønadsperioden er over.

Kvotering
NHO er i mot kjønnskvotering til styrer, både av prinsipielle og praktiske grunner. Prinsippet om privat eiendomsrett tilsier at de som eier et selskap selv må få bestemme hvem som skal forvalte verdiene deres. Kvotering bryter med dette prinsippet.

I senere år har det vært mye fokus på at kvinner er underrepresenterte i styrene i næringslivet. På grunn av kvoteringsbestemmelsen i lov om allmennaksjeselskaper er kvinneandelen i ASA-styrene 40 prosent, mens den i AS er 17 prosent (2013).

NHO mener at det er viktig og riktig å satse på flere kvinner i styrearbeid. NHOs program Female Future tar nettopp sikte på å gi kvinner tilleggskompetanse og motivere til å kunne ta styreverv og lederposisjoner i næringslivet. 1321 kvinner har fullført programmet, og mange av dem har påtatt seg styreverv i ettertid. Vi er også i tett dialog med våre medlemmer for å finne strategier for å rekruttere flere kvinner til privat sektor.

At kvinner er underrepresentert i bedriftsstyrer henger i stor grad sammen med at det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. En ny rapport som NHO og LO har fått utarbeidet i fellesskap, viser at kvinneandelen i privat sektor synker, mens offentlig sektor blir stadig mer kvinnedominert. Disse strukturelle forskjellene lar seg ikke løse med kvotering. 

NHO mener at vi må jobbe på en helt annen måte enn kvotering: Vi må bygge opp kvinnelige talenter i bedriftene, slik NHO gjør gjennom talentprogrammet Female Future, og bedriftene må være bevisst på strategier for å rekruttere og beholde kompetente kvinner. I stedet for en kvote, ønsker næringslivet heller en konstruktiv dialog med myndighetene om hva som skal til for å øke kvinneandelen i både mellomledelse, ledelse og styrer.

Kjønnsdelt arbeidsmarked
Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i den vestlige verden. Selv om kvinner og menn nesten like ofte er i jobb i Norge, befinner de seg i ulike sektorer, bransjer og yrker. Noen utdanninger og yrker er nærmest «ettkjønnsyrker». Særlig på de yrkesrettede fagene i videregående skole ser man en ekstrem og vedvarende kjønnsdeling mellom gutte- og jentedominerte fag.

Et konkurransedyktig næringsliv må kunne rekruttere gode kandidater fra hele befolkningen. En av NHOs vedtatte kompetansepolitiske ambisjoner er at kjønnsbalansen i unges utdanningsvalg skal være betydelig bedret innen 2020. NHO har i flere år arbeidet for en mer profesjonell karriereveiledning i skolen. Det er avgjørende at skoleelever på et tidlig tidspunkt blir kjent med ulike yrkesmuligheter i næringslivet, og at de også blir utfordret til å prøve seg i yrker som bryter med kjønnstradisjonelle valg.

Kvinner som gjør utradisjonelle valg i arbeidslivet, trenger gode rollemodeller og nettverk. Derfor startet NHO allerede i 2003 programmet Female Future, hvor kvinnelige ledertalenter fra alle våre bransjer møtes for kompetanseutvikling og nettverksbygging. Så langt har over 1350 kvinner gjennomført programmet. Female Future er et konkret verktøy vi i NHO tilbyr våre medlemsbedrifter.

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677