Fortsatt krevende kostnadsnivå

Andelen av bedriftenes verdiskaping som gikk til lønn er om lag fire prosentpoeng høyere enn snittet i Norge for det siste tiåret. – Dette er et urovekkende høyt nivå og betyr at lønnsomheten i industrien er svakere enn tidligere antatt, sier Svein Oppegaard i NHO.

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk, NHO

Publisert 17.02.14

Arbeidslivspolitikk

I dag ble den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Rapporten danner grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2014.

Lavere lønnsvekst i 2013

Ifølge rapporten var veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2012 til 2013 på 3,9 prosent for lønnstakere sett under ett. For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsveksten beregnet til 3 ½ prosent, mens rammen var angitt til 3,4 prosent.

Den samlede lønnsvekst i industribedrifter i NHO er foreløpig anslått til om lag 4 prosent. Lønnsveksten ble dermed noe lavere i fjor enn året før.

I NHO-området var lønnsveksten i 2013 3 ¼ prosent både for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet og for arbeidere i transportsektoren. For arbeidere i byggevirksomhet var lønnsveksten 3 ½ prosent.

Høyere lønnskostnadsandel svekker investeringsviljen

Utvalget skriver at "mens en rekke økonomiske indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien."

Lønnskostnadsandelen viser hvor stor andel av bedriftenes driftsresultat som går til lønn. Andelen i norsk industri har historisk svingt med konjunkturene rundt et nokså stabilt nivå. I fjor var andelen vel 72 prosent. Det er nesten 4 prosentpoeng høyere enn snittet siste tiåret.

- Disse tallene er alvorlige. Den norske modellen for lønnsdannelse bygger på en stabil fordeling av verdiskapingen mellom arbeidstakerne og bedriftens eiere for å sikre industriens konkurranseevne. Tallene betyr at en større andel av bedriftenes inntekter går til lønn. Dette er særlig urovekkende når vi vet at investeringsnivået i fastlandsindustrien har ligget lavt i lang tid. Slike investeringer er helt nødvendig for å sikre fremtidige arbeidsplasser, sier Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

55 prosent høyere timelønnskostnader

I fjorårets rapport anslo utvalget at timelønnskostnadene i industrien i Norge i 2012 lå 69 prosent høyere enn hos handelspartnerne i EU. Reviderte tall og endret kildegrunnlag reduserte forskjellen i 2012 til 57 prosent. I 2013 ble forskjellen redusert til 55 prosent. Nedgangen må ses i sammenheng med at kronen svekket seg fra 2012 til 2013.

Andre hovedfunn fra rapporten

  • Utvalget anslår lønnsoverhenget til 2014 til ¾ prosent i gjennomsnitt i de største forhandlingsområdene. For industriarbeidere er overhenget anslått til 1 ¼ prosent og for industrifunksjonærer 1 ½ prosent.

  • Lønnsveksten i 2013 i de største forhandlingsområdene utenom staten varierte mellom 3 prosent for ansatte i helseforetakene og 6,7 prosent for ansatte i finanstjenester som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

  • Prisveksten i 2014 anslås av utvalget til å bli om lag 2,5 prosent. Usikkerheten i prisvekstanslaget er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, som ofte svinger sterkt gjennom året. Det er også stor usikkerhet knyttet til energiprisene.