Fravær ved barns sykdom

Arbeidsretten har enstemmig slått fast at ansatte ikke kan velge å benytte seg av såkalt kort velferdspermisjon for å "spare" permisjonsdager med omsorgspenger. NHO er svært tilfreds med dommen.

Publisert 26.11.13

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsretten behandlet spørsmålet om en arbeidstaker med sykt barn kan kreve fri med lønn etter reglene om korte velferdspermisjoner. Dette gjelder tilfeller der arbeidstakeren har rett til permisjon med omsorgspenger etter arbeidsmiljø-/folketrygdloven. Den konkrete saken gjaldt Industrioverenskomsten § 5.9.7 om kort velferdspermisjon ved "akutte sykdomstilfeller i hjemmet". Reglene om korte velferdspermisjoner er imidlertid like i de fleste overenskomster i LO/NHO-området. 

Arbeidsretten konkluderte med at retten til velferdspermisjon forutsetter at arbeidstaker ikke har andre alternativer. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke er forpliktet til å gi arbeidstaker kort velferdspermisjon ved akutte sykdomstilfeller hos barn, dersom denne har rett til permisjon med omsorgspenger etter loven. 

LO hevdet at arbeidsgiver plikter å gi permisjon inntil en dag ved barns sykdom så fremt vilkårene i overenskomsten er oppfylt. Arbeidstakeren kan i disse tilfellene velge å ta en kort velferdspermisjon, og dermed "spare" permisjonsdagene etter loven. 

NHO hevdet på sin side at ordlyden i overenskomsten må forstås på bakgrunn av dens formål og kontekst. Bestemmelsen om kort velferdspermisjon ved akutte sykdomstilfeller i hjemmet kom inn i Verkstedsoverenskomsten i 1974. På dette tidspunktet eksisterte det ingen lovbestemte rettigheter til permisjon ved barns sykdom, samtidig som kvinners yrkesdeltakelse og tilgang til barnepass var vesentlig annerledes enn i dag. 

Arbeidsretten ga NHO medhold i sitt syn, og slo i en enstemmig dom fast at overenskomsten måtte leses på bakgrunn av den historiske sammenheng den ble utformet i. Ordlyden må forstås slik at retten til velferdspermisjon forutsetter at arbeidstaker ikke har andre alternativer. Dagens lovregler innebærer at arbeidstaker kan få ordnet seg på annen måte. Reglene om korte velferdspermisjoner har likevel fortsatt selvstendig betydning ved barns sykdom i tilfeller der loven ikke gir krav på ytelser, eksempelvis ved akutte sykdomstilfelle i hjemmet når barnet er over 12 år. 

Kontakt oss

Silje Stadheim Almestrand

Advokat

NHOs advokattjenester

silje.stadheim.almestrand@nho.no
Mobil
41412727