NHO mener

Innvandring og integrering

Innvandrerbefolkningen i Norge vokser raskt, og utgjør nå 16 prosent av befolkningen, hvorav 3 prosent er etterkommere av innvandrere.

Publisert 10.05.16

Nær 400.000 innvandrere er i arbeid i Norge i dag. Innvandrere representerer en viktig ressurs og har kompetanse som styrker bedriftene. Samtidig er yrkesdeltakelsen lavere hos innvandrere enn befolkningen for øvrig, særlig gjelder dette flyktninger og familiegjenforente fra ikke-vestlige land.

NHO er opptatt av å legge til rette for arbeidsinnvandring, fordi vi ser at bedriftene i Norge har bruk for kvalifisert arbeidskraft. Deler av norsk industri har store utfordringer med å rekruttere, noe av kompetansen vi trenger, må vi hente i utlandet. Næringslivet er en viktig arena for integrering. Det private næringsliv har en høyere andel innvandrere enn offentlige virksomheter.

Samtidig er det viktig å ta i bruk den arbeidskraften som allerede er i Norge. Vi har sett at den kan være en utfordring å holde yrkesdeltagelsen høy i noen innvandrergrupper. På sikt kan lav yrkesdeltagelse i enkelte grupper svekke velferdsstaten. En særlig utfordring er den siste tids sterke asyl-  og flyktningestrømmen til Norge.

LO og NHO har sammen foreslått tiltak for å få flyktninger raskere i jobb.

NHOs talentprogram for flerkulturelle, Global Future, skal synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet.

Tiltak:

Om arbeidsinnvandring

  • Legge til rette for midlertidig tjenesteinnvandring
  • Stimulere til høykompetent innvandring
  • Etablere en bevisst politikk for å rekruttere og beholde gode utenlandske studenter. Dette vil kunne øke tilgangen på høykompetent arbeidskraft
  • Utrede grundig handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, med sikte på å unngå trygdeshopping og trygdeeksport

Integrering

  • Opprette sentre for dokumentasjon av innvandreres realkompetanse, basert på tester og samtaler i tillegg til dokumentasjon fra hjemlandet
  • Overføre kommunale midler for norskopplæring av asylsøkere til bedrifter dersom de tar ansvar for opplæringen
  • Unngå bruk av kvotering som virkemiddel i arbeids- og velferdspolitikken, også når det gjelder innvandrere og andre generasjons innvandrere
  • Støtte opp om talentmobiliseringsprogrammer for å få flere innvandrere i jobb, som f.eks. NHOs Global Future som har vist svært gode resultater når det gjelder å hjelpe høykompetente innvandrere til relevante jobber

Kunnskapsbehov

  • Fremskaffe mer kunnskap om innvandrergruppers adferd i arbeidsmarkedet. Det må prioriteres å fremskaffe data og analyser på dette feltet, både når det gjelder yrkesdeltakelse, trygdetilbøyelighet, hjemreise, evt. trygdeeksport mm

Les NHOs høringssvar til Brochmannsutvalgets utredning.

Les NHOs politikkdokument om arbeidsmarkedet.