Arbeidslivspolitikk

Her kan du lese et kort sammendrag av NHOs arbeidslivspolitikk.

Publisert 22.08.13

Arbeidsmarkedspolitikk
Norge har høy yrkesdeltakelse, men vi har en for høy andel av befolkningen utenfor arbeidslivet på ulike trygdeordninger. Vi ser også urovekkende tendenser til at en økende andel unge står utenfor arbeidslivet. Det må føres en aktiv politikk som styrker arbeidsdeltakelsen.

NHO mener om arbeidsmarkedspolitikk:

 • Velferdsordningene må utformes slik at det lønner seg å jobbe.
 • Faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men det bør åpnes for økt bruk av midlertidige ansettelser.
 • Det må ikke innføres nye ordninger som reduserer arbeidstiden. Lover og avtaler må utformes slik at bedriftene kan organisere arbeidstiden effektivt.
 • Myndighetene må kartlegge, avdekke og styrke kampen mot svart arbeid.
 • Arbeidsinkluderingsarbeid må gjøres mer effektivt:  
  • NAV må organiseres og bemannes slik at arbeidslinja styrkes. Arbeidsevnevurderingene må gjøres tidlig, være reelle og følges opp jevnlig. Navs organisering må reflektere at arbeidsmarkedet ikke følger funksjonelle grenser.
  • Antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne må økes og ventetider før og mellom tiltak må reduseres.  
  • Det må satses på tett oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere gjennom et kompetent attføringsapparat i kombinasjon med midlertidig ansettelse for personer utenfor arbeidslivet. NHOs strategi Ringer i Vannet er et godt eksempel på inkludering tilpasset næringslivets behov.
  • Det må stilles klare resultatkrav til attføringsleverandørene og klarere aktivitetskrav til den enkelte. En reell tilknytning til arbeidslivet skal være målet.
  • Det bør iverksette skrittvis og forsøksbasert utprøving av tiltak på attføringsområdet. Attføringsvirksomhet bør skilles ut fra øvrig virksomhet.
  • Det bør innføres tidsbegrensede og målrettede lønnstilskuddsordninger (gjerne tilknyttet til opplæring i bedrift) for klart definerte grupper utenfor arbeidslivet, for eksempel ungdom. Dette kan være et effektivt virkemiddel for å integrere personer i arbeidslivet.

Arbeidstid
Dagens arbeidsmiljølov bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977, et snart 40 år gammelt lovverk tilpasset den tidens arbeidsliv. Det er nå et økende behov for mer fleksibilitet. Detaljregulering av arbeidstiden legger unødige hindringer i veien for en sunn og lønnsom drift, og mange arbeidstakere ønsker større frihet.

NHO mener om arbeidstid:

 • Forenklet regelverk og utvidede grenser forgjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Arbeidstilsynets kompetanse til å samtykke til avvikende arbeidstidsordninger er i dag betinget av at fagforeninger med innstillingsrett mangler kompetanse – denne begrensningen foreslås opphevet. Arbeidstilsynet gis full      samtykkekompetanse innenfor de rammer arbeidstidsdirektivet setter.
 • Utvidelse av adgangen til å inngå avtaler mellom den enkelte arbeidstaker og bedrift, og mellom tillitsvalgte og tariffbundet bedrift.


Kvinner i næringslivet
Det må føres en familie- og likestillingspolitikk som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan kombinere yrkeskarriere og familieliv.

NHO mener

 • NHO går inn for en tredeling av foreldrepermisjonen, hvor en tredel av den samlede permisjonstiden reserveres far. Fedrekvoten bør beholdes og foreldrepermisjonen bør være tredelt for å sikre at tiden borte fra arbeidslivet ikke blir for lang for den enkelte.
 • Kontantstøtten og ordninger med barnetillegg i midlertidige og permanente trygdeordninger bør fjernes.
 • NHO  ønsker tiltak som stimulerer flere kvinner til å arbeide heltid, men ønsker ikke lovfesting av rett til heltid. NHO støtter forslaget om lovfestet rett til betalt ammefri i privat sektor, men ordningen må finansieres over folketrygden.
 • Unngå bruk av kvotering som virkemiddel i arbeids- og velferdspolitikken. Lovpålagt kvotering til bedriftsstyrer griper inn i eierstyringen og aksjonærdemokratiet på en prinsipielt uheldig måte. 

Innvandring og integrering
Innvandreres arbeidskraft og kompetanse er en ressurs for norsk næringsliv. Samtidig ser vi utfordringer på lengre sikt, ved lav yrkesdeltakelse og høy trygdebruk. Målet er en innvandrings- og integreringspolitikk som både sikrer behovet for arbeidskraft og ikke belaster velferdsordningene.

NHO mener om innvandring:

 • Myndighetene må utrede grundig handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, med sikte på å unngå trygdeshopping og trygdeeksport.
 • Legge til rette for midlertidig tjenesteinnvandring
 • Stimulere til høykompetent innvandring 
 • Alle sider ved trygdesystemet bør gjennomgås med sikte på å unngå trygdeeksport og trygdemotivert innvandring.
 • Det må etableres en bevisst politikk for å rekruttere og beholde gode utenlandske studenter. Dette vil kunne øke tilgangen på høykompetent arbeidskraft.

NHO mener om integrering:

 • Det bør opprettes sentre for dokumentasjon av innvandreres realkompetanse, basert på tester og samtaler i tillegg til dokumentasjon fra hjemlandet.
 • Kommunale midler for norskopplæring av asylsøkere bør kunne overføres til bedrifter dersom de tar ansvar for opplæringen.
 • Nei til bruk av kvotering som virkemiddel i arbeids- og velferdspolitikken, også når det gjelder innvandrere og andre generasjons innvandrere.
 • Programmet Global Future har vist svært gode resultater når det gjelder å hjelpe høykompetente innvandrere til relevante jobber. 

NHO mener at vi har altfor lite kunnskap om noen sentrale innvandrergruppers adferd i arbeidsmarkedet. Dette gjelder særlig de som kommer fra EØS-land. Det må prioriteres å fremskaffe data og analyser på dette feltet, både når det gjelder yrkesdeltakelse, trygdetilbøyelighet, hjemreise, evt. trygdeeksport mm.

Inkluderende arbeidsliv og HMS

Arbeidet med IA-avtalen er viktig for å redusere sykefravær, fremme høy yrkesdeltakelse og sikre bedriftene tilgang på arbeidskraft. Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og et godt arbeidsmiljø for den enkelte slik at bedriften når sine mål. Virkemidler for inkludering må bli mer effektive og regelverket forenkles.

 • Redusere det samlede antall lovpålagte HMS-krav overfor.
 • En ny IA-avtale skal ha effektive virkemidler for inkludering og eventuelle endringer i sykelønnsordningen skal ikke føre til økt belastning for arbeidsgiverne.
 • Regelverket og sanksjonsregimet når det gjelder samlede krav om tilrettelegging for sykmeldte og oppfølging av HMS-krav må forenkles.
 • Fjerne ordningen med regionale verneombud.
 • NHO ønsker et sterkt Arbeidstilsyn som en samarbeidspartner og rådgiver for bedriftene, som i mindre grad gir detaljpålegg til mindre bedrifter.

Les mer om hva NHO mener om: