Pensjon

Nytt regelverk for tjenestepensjon

Torsdag leverte Finanskomiteen sin innstilling til lov om tjenestepensjon. Førstegangsbehandling i Stortinget blir trolig 5. desember.

Publisert 01.12.13

Pensjon og forsikring

-Det er bra at tempoet holdes oppe i denne prosessen slik at det nye regelverket kan komme raskt på plass sier Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør i NHO.

 Regjeringen skrev i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 at de ønsker å legge til rette for at nytt alderspensjonsprodukt kan vedtas og iverksettes fra årsskiftet. Samtidig vil de se på en endring av de forskriftsfastsatte maksimale sparegrensene for innskuddspensjon slik at disse blir i harmoni med maksimalsatsene i det nye produktet.

Innstillingen fra Finanskomiteen har enkelte merknader til Prop. 199 L (2012-2013) om lov om tjenestepensjon, men anbefaler forøvrig resten av lovforslaget.

Mildal sier at det i proposisjonen ble foreslått at grensen for den maksimale sparerammen også skulle inkludere kostnader til administrasjon og forvaltning. -Komiteen forslår i stedet at disse kostnadene kan komme i tillegg til den maksimale sparerammen, noe som er i tråd med Banklovkommisjonens forslag på dette punktet. Vi synes det er en ryddig løsning. Bedriftene må imidlertid være oppmerksom på dette, og ta hensyn til at kostnader kommer i tillegg når de velger sparesatser. Dette blir også likt slik det praktiseres for innskuddspensjon i dag, sier hun.  

I tillegg til dette konkrete forslaget til endring ber komiteen departementet vurdere to forslag:  

  1. Om grensen i innskuddspensjonsloven når det gjelder krav til utbetalingslengde bør heves fra 77 år til 80 år.

Formålet er å skape likhet med den foreslåtte grensen for tidsavgrensede utbetalinger i lovforslaget til nytt regelverk for tjenestepensjon. 

-Selv om folk lever stadig lenger og tanken om likhet er fin, mener vi departementet bør vurderer spørsmålet grundig før de foreslår å øke kravet til utbetalingslengde for innskuddspensjon. Det er i dag over en million ansatte som har innskuddspensjonsordninger, mens det til sammenlikning kan antas å bli atskillig færre som får de nye tjenestepensjonsproduktene. Kun en andel av disse vil igjen være med i ordninger med tidsavgrenset utbetaling, sier Mildal. Hun understreker at en vesentlig forskjell mellom innskuddspensjon og tjenestepensjon er hva som skjer med resten av pensjonsbeholdningen hvis medlemmet dør før utbetalingsperioden er over. -I en spareordning vil resten av saldoen gå til de etterlatte, mens for en forsikret ordning vil resten av pengene gå til forsikringsfellesskapet. I en spareordning som innskuddspensjon mener NHO det kan være et argument at kravet til utbetalingslengde ikke settes for høy, da de fleste bør rekke å få alt eller det meste av pengene utbetalt før de dør, slik at de selv kan disponere bruken, sier hun.

 2. Om innskuddspensjon og foretakspensjon bør få samme regelverk som foreslått for ny tjenestepensjon når det gjelder arbeidstakers egne tilskudd til pensjonsordningen.

-En slik endring vil være en viss oppmykning sammenlignet med regelverket slik det er i dag, der alle ansatte må være med hvis det er avtalt en slik spareordning. Dette vil være i tråd med forslaget fra Banklovkommisjonen når det gjelder innskuddspensjon, sier Kristin Diserud Mildal. -NHO mener det er fornuftig å myke opp reglene for arbeidstakers egne tilskudd. Som vi skrev i vårt høringssvar mener vi at man burde gått enda lenger når det gjelder å legge til rette for fleksibilitet når det gjelder individuell sparing tilknyttet de ulike tjenestepensjonsordningene, avslutter hun. 

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175