NAV-INFORMASJON

Vilkår for refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden

Klagesakene relatert til refusjon av utbetalte sykepenger har økt de siste årene. Nå har NAV laget et informasjonsskriv om vilkårene for å fremsette slike krav.

Publisert 09.12.13

Arbeidslivspolitikk

Når reglene for å fremsette slike krav overholdes sikrer det at arbeidsgiver får refundert sine krav, og Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden får færre saker inn til behandling.

Ankenemnda behandler klagesaker relatert til utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden, saker innen tre ulike hovedgrupper:

  • Arbeidsgiver bestrider at det er grunnlag for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, dvs. at arbeidstaker etter omstendighetene ikke kan anses som "arbeidsufør" etter folketrygdloven.
  • Søknad om unntak og krav om refusjon av utbetalte sykepenger ved svangerskapsrelatert fravær.
  • Krav om refusjon av utbetalte sykepenger der det er gitt unntak fra arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunn av særlig stort sykefravær eller kronisk sykdom hos arbeidstaker.