Ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov: Høyere aldersgrense

Som hovedregel kan ingen bedrifter ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år med den nye arbeidsmiljøloven.

Kristin Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Publisert 12.03.15

Arbeidslivspolitikk

De fire samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble 12. mars 2015 enige om følgende på aldersgrenser i en ny arbeidsmiljølov:

  • 70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense
  • Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen

 Dette er i tråd med det regjeringen foreslo.

Les om de nye bestemmelsene for arbeidstid i den ny arbeidsmiljøloven

Les om de nye reglene for midlertidige ansettelser i den nye arbeidsmiljøloven

Hva innebærer endringene i praksis for bedriftene?

NHO har vært opptatt av å jobbe for at de bedriftsfastsatte aldersgrensene først må heves etter en overgangsperiode. Foreløpig er det uklart når den nye avtalen vil være virksom.

- Vi kjenner foreløpig ikke til når endringene på aldersgrenser trer i kraft, eller hvilke overgangsregler som eventuelt vil gjelde, sier Kristin Diserud Mildal, direktør for pensjon og forsikring i NHO.  

Behovet for en overgangsperiode er begrunnet i at bedrifter og ansatte må få tid til å tilpasse seg endringer i aldersgrensene, slik at man får en forutsigbar og planlagt innfasing.

- Hvis det blir en heving av de bedriftsfastsatte aldersgrensene på tre år, fra 67 år til 70 år, er dette en betydelig endring. 

Skulle 67-årsgrensen forsvinner på kort varsel mener NHO at dette kan skape unødige problemer.

- Vi mener derfor det er behov for at dagens bedriftsinterne aldersgrenser kan opprettholdes til 2017 for bedrifter som ønsker dette.

NHO har merket seg at departementet i proposisjonen skriver at en løsning for eksempel kan være å utsette ikrafttredelsestidspunktet, f.eks. med ett år.

Bedrifter som ønsker å benytte anledningen til å ha en bedriftsfastsatt aldersgrense må, i følge den fremlagte proposisjonen, fortsatt oppfylle følgende tre kriterier:

  1. Grensen gjøres kjent for arbeidstakerne
  2. Den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver
  3. Arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Kravet til tilfredsstillende pensjonsordning vil slik det beskrives være dekket av folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon. 

Dette mener NHO:

NHO sitt syn på forslagene har hele tiden vært at vi mener det er feil å heve stillingsvernet fra 70 år til 72 år. I arbeidet med å få flere seniorer i jobb mener vi at det å heve 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven er å starte i feil ende. En slik endring antas å ha marginal effekt, og kan også virke mot sin hensikt.

NHO ønsker økt arbeidsdeltakelse blant seniorer. Men for å oppnå økt arbeidsdeltakelse blant seniorene, mener vi det må satses på de som er i 60-årene. Vi minner dessuten om at det ikke er noe i veien for å stå videre i jobb etter 70 år i dagens arbeidsmiljølov hvis både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette.

Når det gjelder bedriftsfastsatt aldersgrense under 70 år som ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhet ser NHO at det kan være argumenter for å endre dagens regelverk, og vi er åpne for å heve dagens grense på 67 år.

I avtalen mellom samarbeidspartiene er det også tatt inn enkelte forhold rundt aldersgrenser som ikke er en del av forslagene i proposisjonen. Partiene er enige om å be regjeringen utrede hvordan særaldersgrensene for tjenestemenn (m. fl.) i statlig sektor kan heves. Dette skal drøftes med partene i arbeidslivet. Det samme gjelder harmonisering av aldersgrensene i aldersgrenseloven og arbeidsmiljøloven.

NHO har etterlyst samtidige endringer for aldersgrenser i offentlig og privat sektor, og synes det er positivt at partiene nå ber om en utredning på dette området.

Videre minner vi om betydningen av å få på plass en omlegging av den offentlige AFP-ordningen og tjenestepensjonen, noe som er viktig for å få flere offentlig ansatte over 62 år til å stå lenger i arbeid og for å bygge opp under bedre mobilitet mellom sektorene. 

NHO mener videre at seniorers rettigheter knyttet til alder alene, som rett til ekstra ferieuke, rett til redusert stilling, laveste alder for uttak av pensjon etc., må endres hvis aldersgrensene heves. Slik NHO ser det burde også disse forholdene vært grundigere utredet fra regjeringen.  

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175