NAV-UTVALGET

Arbeid må stå sentralt

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson presenterte i dag NAVs ekspertutvalg. - Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne. Mandatet peker også på viktigheten av å få flere i arbeid, sier NHO-direktør Svein Oppegaard. For å lykkes med arbeidslinjen har Nav en nøkkelrolle.

Svein Oppegaard, direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO

Publisert 20.03.14

Arbeidslivspolitikk

- Vi regner med at utvalget vil konkludere med nyttige forslag, sier Oppegaard, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Dette er viktig
- For å lykkes med å få flere i arbeid og færre på trygd er NAVs arbeidsevnevurderinger er et sentralt verktøy og burde vært løftet frem i mandatet. Slike vurderingene må være gode og komme tidlig, sier han. Utvalget bør derfor også bruke tid på hvordan NAV kan gjøre disse vurderingen best mulig slik at de støtter opp under arbeidslinjen.

Oppegaard viser videre til at det er interessant at utvalget skal vurdere brukeropplevelsene, og er glad for at partene i arbeidslivet er invitert inn i en referansegruppe.

- Med NAV-reformen ble det opprettet kontorer i hver kommune. Det er derfor viktig at kontorer samarbeider slik at brukerne blir møtt med kompetanse også når problemstillingene er spesielle. Arbeidsmarkedet strekker seg ofte på tvers av kommunegrenser. For å lykkes med arbeidslinjen er det derfor viktig at NAV-kontorene har kunnskap om de regionale arbeidsmarkedene, sier Oppegaard.

NAV-utvalget
I presseinvitasjonen fra Arbeids- og sosialdepartementet beskrives bakgrunnen for etablering av utvalget som følger:

I regjeringens politiske plattform heter det av det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne og for å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

Espertgruppen skal allerede innen 10. september legge fram en delrapport. Endelig rapport skal fremlegges innen 15. mars 2015.

Les mer

Sigrun Vågeng skal lede NAV-ekspertutvalget (regjeringen.no)

Gjennomgang av NAV - mandat og organisering (regjeringen.no)

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Mobil
92425850