Stor inkluderingsvilje i bedriftene

Nær halvparten av NHOs medlemsbedrifter er positive til å engasjere personer som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet viser NHOs arbeidsgiverbarometer.

Mennesker snakker sammen i møte

Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 13.12.16

Et vellykket inkluderingsarbeid tjener bedriften, samfunnet og individet på. Arbeidslinjen forutsetter at så mange som mulig er i arbeid. Inkludering av personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet er derfor et av grepene for å styrke denne.

For bedriftene handler det om å minimere kostnaden og risikoen ved å engasjere en person som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Spesielt utfordrende kan det være dersom arbeidstakeren har manglende formell kompetanse og lite eller ingen arbeidserfaring og dermed ingen nyere referanser å vise til. Dette gjør at bedriften vet lite om arbeidstakerens evne til å utføre gitte arbeidsoppgaver til tilfredsstillende tid. I tillegg kan arbeidsevnen av ulike årsaker være satt ned.

Lønnstilskudd er viktig for inkludering

Følgende spørsmål ble stilt til bedriftene: "Mange opplever i dag at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Det gjelder personer som har avbrutt utdanning og/eller lengre avbrudd/sykefravær i karrieren og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge. I hvor stor grad vil din bedrift engasjere personer med denne bakgrunnen?"

Totalt oppgir 45 prosent av bedriftene at de er positive til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Dette er totalen på tvers av NHO fellesskapets bransjer og bedriftsstørrelse.

Dersom vi ser på bedriftsstørrelse i årsverk ser vi at de mellomstore bedriftene skiller seg markant positivt ut.

Isolert sett er det positivt at store bedrifter er noe mer positiv til inkludering enn små. Årsaken til dette er at store bedrifter er en større potensiell arbeidsgiver og kan ansette flere personer enn små bedrifter. Imidlertid er det noe variasjon mellom NHO felleskapets landsforeninger.