UKE 27

Arbeidsmarkedet i tall

Nye arbeidsledighetstall viser en svak nedgang i arbeidsledigheten i juni. Sysselsettingsveksten er fortsatt stabil, mens andelen i jobb er fallende.

Publisert 30.06.14

Arbeidslivspolitikk

I følge tall fra fjerde kvartal 2013 kom fjorårets sysselsettingsvekst hovedsakelig blant arbeidsinnvandrere.

"Arbeidsmarkedet i tall" er en ny notatserie produsert av avdeling arbeidsliv i NHO. Notat vil komme annenhver uke og gjennomgå hovedtrekkene fra nye statistikker og rapporter om arbeidsmarkedet. Eventuelle regelendringer vil også bli omtalt. 

Arbeidsledighet og sysselsetting

Sesongjusterte tall for april 2014 viste en svak nedgang i antall arbeidsledige på 5 000 personer. Antall arbeidsledige utgjør dermed 3,3 prosent av arbeidsstyrken. 

Klikk på bildet for større versjon

Trenden stemmer overens med sesongjusterttall fra NAV som viste en svak nedgang i bruttoledigheten (summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) fra mai til juni. Nedgangen må likevel sees i sammenheng med sterk økning av antall registrerte ledige i mai, som følge av årets påske. Sett over året er det sterkest prosentvis økning blant personer med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, etterfulgt av ledere og bygg og anlegg. Mål som andel av arbeidsstyrken er bruttoledigheten høyest for personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrkes (6,4 pst), reiseliv og transport (5,9 pst) og barne og ungdomsarbeid (5,3 pst).

Sesongjusterte sysselsettingstall viser et økt antall sysselsatte. Endringene i antall sysselsatte har vært innenfor undersøkelsens feilmarginer siden sutten av 2013, men likevel har trenden vært økende. Veksten kommer hovedsakelig blant personer over 25 år. På tross av flere sysselsatte er sysselsettingsandelene fallende. Årsaken er sterkere befolkningsvekst enn sysselsettingsvekst.

Klikk på bildet for større versjon

Sysselsetting blant innvandrere

I følge SSB økte antall sysselsatte med om lag 37 500 i 2013 sammenliknet med 2012. Veksten kom hovedsakelig av flere sysselsatte arbeidsinnvandrere og personer på korttidsopphold. Arbeidsinnvandrere sett under ett utgjorde om lag 32 000, mens befolkningen eksklusive arbeidsinnvandrere utgjorde om lag 5 500 personer. Arbeidsinnvandrere utgjorde derfor 85 pst av sysselsettingsveksten i 2013.

I perioden 2007 til 2013 har antall sysselsatte innvandrere i aldersgruppen 25 – 39 år økt betydelig. Antall sysselsatte personer eksklusiv innvandrere i samme aldersgruppe har blitt nesten tilsvarende redusert. Samlet sett har befolkning eksklusive innvandrere redusert antall sysselsatte i kjølvannet av finanskrisen, mens antall sysselsatte innvandrere har økt med om lag 145 000. 

Klikk på bildet for større versjon

Siden 2008 har innvandrere økt med om lag 49 pst, mens øvrig befolkning hadde en nedgang på om lag 1 pst. 

Klikk på bildet for større versjon

Kontakt oss

Lars Eidsaune

Seniorrådgiver

Samfunnsøkonomi

lars.eidsaune@nho.no
Telefon
23088154