Arbeidstiden mykes opp

- Fleksibilitet er viktig for våre medlemsbedrifter. Derfor er det positivt at Regjeringen foreslår å myke opp arbeidstidsordningene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 11.06.14

Arbeidslivspolitikk

- Dagens arbeidsmiljølov bygger på et snart 40 år gammelt lovverk. En forsiktig oppmyking av loven tilpasser den til dagens arbeidsliv, sier Skogen Lund.

Hun viser til at NHO nå har fått gjennomslag for viktige forslag om et mer fleksibelt regelverk. Utvidede grenser for gjennomsnittsberegning av arbeidstid legger til rette for mer fleksible arbeidstidsordningen. Dette er ønsket både fra bedriftene og fra de ansatte. Det er også positivt at Arbeidstilsynet får adgang til å godta avvikende arbeidstidsordninger. 

NHOs medlemsbedrifter melder også om at arbeidstakerne ønsker endringer. Skogen Lund viser til en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Opinion Perduco, på oppdrag av LO, fra august. Her ønsker flertallet av de forespurte en endring av arbeidsmiljøloven for å gjøre det enklere å jobbe flere timer sammenhengende.

- Også i NHOs Økonomibarometer kommer det tydelig frem at fleksibilitet er viktig for våre medlemsbedrifter. Både mer fleksible arbeidstidsordninger og ansettelsesregler kommer svært høyt på listen over saker de ber NHO prioritere, sier hun.

Detaljregulering av arbeidstiden legger unødvendige hindringer i veien for en sunn og lønnsom drift. - Bedriftene etterspør mer fleksibilitet, og mange arbeidstakere ønsker større frihet, sier Skogen Lund.

Fordeling av arbeidstid
Regjeringens foreslåtte endring av gjennomsnittsberegning gir adgang til en annen fordeling av arbeidstiden. Endringen innebærer at den enkelte arbeidstaker kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid i perioder, mot tilsvarende kortere tid i andre perioder. De ansatte vil fortsatt ha perioder fri med tilstrekkelig hvile mellom de periodene de jobber lengre.

NHO er også fornøyd med at Regjeringen vil endre reglene for overtid fordi ytterrammene for tillatt overtid er for lite romslige, og gir for liten fleksibilitet.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidstidreglene (hentet fra Arbeids- og sosialdepartementets nettside):
Arbeids- og sosialdepartementet har signalisert at høringen vil komme før sommeren.

Grensene for overtid

 • Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned.
 • Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned.
 • Grensen for Arbeidstilsynets kompetanse til å tillate utvidede rammer for overtid økes fra 20 til 25 timer per uke.
 • Ingen endring i hvor mye overtid som kan arbeides per år.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer.
 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer.
 • Gjennomsnittet for perioden (maks et år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre).

Arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger

Forslag 1
: Fjerne dagens regulering i § 10- 12 (8) om at Arbeidstilsynet ikke kan gi dispensasjon hvis arbeidstakerne er organisert i en fagforening med innstillingsrett (som har mer enn 10 000 medlemmer eller er blant de forhandlingsberettigede hovedsammenslutningene i statlig sektor).

Forslag 2: I tillegg å fjerne vilkåret om at helse- og omsorgsarbeid og vakt- og overvåkingsarbeid delvis må være av passiv karakter, og vilkåret om at det å etablere ordninger for pendling må ha sikkerhetsmessig betydning.  Dermed vil Arbeidstilsynets myndighet gjelde alt arbeid i helse- og omsorgssektoren og vaktbransjen og mer generelt for pendling til anleggsplasser og lignende.

Forslag 3: Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon slik at tilsynets myndighet gjelder så langt arbeidstidsdirektivet tillater.  Dette betyr en kraftig utvidelse av hvilke bestemmelser Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra, og i hvilke bransjer/type virksomhet det kan gis dispensasjon til.

Søndagsarbeid

 • Ordlyden endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig til søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.
 • Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte.
 • Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag. Dette foreslås at dette som i dag kan gjennomsnittberegnes slik at arbeidstaker etter avtale arbeider halvparten av alle søndagene i perioden. Dagens begrensning om at hver tredje søn- eller helgedag må være fri fjernes.

Beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

 • 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, skal nå regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere.
 • Brøken er et utgangspunkt, og det vil fortsatt være mulig å avtale både høyere og lavere brøk dersom det er enighet om det.

Kontakt oss

Rune Nøstvik

Informasjonsdirektør

Kommunikasjon

rune.nostvik@nho.no
Telefon
23088332