Bedrift vant i Høyesterett

Høyesterett har gitt bedriften Gresvig Detaljhandel AS medhold i å nedbemanne med utgangspunkt i avdeling, ikke hele virksomheten.

Illustrasjonsfoto: Høyesterett

Publisert 10.12.15

Arbeidslivspolitikk

Høyesterett ga i dommen fra 8. desember bedriften medhold i begrenset utvelgelseskrets ved nedbemanning.

Saken gjaldt et AS som hadde en rekke butikker for salg av sportsutstyr. Butikkene var fordelt over hele landet og uten noen divisjonsstruktur. I tillegg hadde selskapet et salgskontor som foresto salg av varer til klubber og bedrifter uavhengig av butikkene. Dette kontoret hadde kun én ansatt, som var avdelingens leder. ASet hadde de siste årene foretatt en omfattende omlegging av virksomheten ved at en rekke butikker var avviklet og betydelige nedbemanninger var gjennomført. Dette var gjort med den enkelte butikk som utvelgelseskrets.

Salgskontoret ble besluttet nedlagt i 2014, og avdelingsleder ble sagt opp. Det ble ikke foretatt noen vurdering av ham som overtallig opp mot andre ansatte i selskapet.

Høyesterett kom til at selv om utgangspunktet er at hele ASet er utvelgelseskrets, kan dette fravikes på saklig grunnlag. Konkret var begrensningen til salgskontoret saklig, selv om dette kun hadde én ansatt. Høyesterett viste generelt til at en lang rekke hensyn må kunne trekkes inn, bla. om det kan oppstå større praktiske problemer dersom utvelgelsen skal skje med utgangspunkt i hele selskapet. Det ble vist til at behovet for å beholde kompetanse og sikre videre drift er grunnleggende hensyn, samt at en prosess som ikke vil være urimelig for bedriften som en engangshendelse, vil kunne være det dersom prosessen er stadig tilbakevendende.  Det ble vist til at dette kan skape uro og mangel på opplevd stabilitet. Konkret ble det vist til at innarbeidet praksis måtte ha betydelig vekt, at det var snakk om en stor bedrift med geografisk spredning, og at bedriften gikk gjennom en løpende tilpasning til markedssituasjonen.  Videre ble svak økonomi vektlagt. 

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919