HAVNEARBEIDERSAKEN

Dommen i havnestriden kan ikke bortforklares

En enstemmig Arbeidsrett ga NHO fullt medhold i en viktig dom om forståelsen av losse- og lastearbeideres fortrinnsrett. Det blir nå hevdet fra NTF at dommen ikke er avgjørende. Dette er feil.

Dommen slår fast at havneoperatørene kan utføre laste- og losseoppdrag selv, uten å måtte være tvunget til å leie inn arbeidskraft. Her fra Risavika havn.

Dommen slår fast at havneoperatørene kan utføre laste- og losseoppdrag selv, uten å måtte være tvunget til å leie inn arbeidskraft. Her fra Risavika havn.

Publisert 16.10.14

Arbeidslivspolitikk

Dommen, som ikke kan ankes, gir grunnlag for å organisere havnearbeid på en måte som er tilpasset vår tid.

Utgangspunktet for arbeidsrettssaken er tariffavtalen "Rammeavtale om fastlønn for losse- og lastearbeid". Den sier at "unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting." Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO hevdet at unntaket kun gjelder for produksjonsbedrifter med egen havn, og der all lossing og lasting skjer i forbindelse med produksjonen på bedriften.

NHO hevdet at denne bestemmelsen må gjelde for alle bedrifter med eksklusiv bruksrett til en havn og fikk Arbeidsrettens medhold.

Arbeidsrettens dom er uomtvistelig
Den gjeldende tariffavtale gjelder fortsatt, men Arbeidsretten har enstemmig fastslått at unntaket for private havner er mye mer omfattende enn det som NTF og LO hevdet. Tariffpartene er ikke forpliktet til å inngå noen ny unntaksbestemmelse, det er et forhandlingsspørsmål hvor begge parter må være enige. Dersom partene i kommende tariffoppgjør ikke blir enige om ny omfangsbestemmelse så gjelder det som Arbeidsretten nå har slått fast; fortrinnsretten kan ikke påberopes hos bedrifter som driver godshåndtering eller produksjon og som har eksklusiv bruksrett til havneområdet. 

Arbeidsretten avviste at ILO-konvensjon nr. 137 gjelder mellom partene, og mener ikke at ILO-konvensjonen taler for NTFs og LOs syn. NTF har i enkelte sammenhenger hevdet at det gjelder fortrinnsrett til arbeidet om bord i skip, uavhengig om havnen er privat eller offentlig. Dette synspunktet har NHO avvist. LO hevdet også dette, men trakk sin påstand på dette punkt under hovedforhandlingen i Arbeidsretten. 

NTF har bekreftet dommens konsekvenser
I etterkant av dommen har NTF hevdet at LO og NTF ikke har tapt i saken, og at dommen ikke avgjør noen ting. Påstandene fremstår som forsøk på å bortforklare dommens reelle innhold, og som et forsøk på å komme unna den presisering av rettstilstanden som dommen har gitt. 

NTFs tidligere uttalelser gir et mer korrekt bilde av dommens konsekvenser.

Første nestleder i NTF, Lars M. Johnsen, har på NTFs egen hjemmeside blant annet uttalt: - Hvis NHO vinner dette, er det over og ut. Da vil det være en invitasjon til å privatisere alle havnene. NTF har også kommentert dommen med at "jeg kan ikke skjønne hvor Arbeidsretten har vært, for dette utvider unntaket i tariffavtalen til de grader, og undergraver både tariffavtalen og ILO-konvensjonen".

Møter dagens behov
NHO Logistikk og Transport presiserer at dommen fastslår at tariffavtalebestemmelsen skal forstås på en måte som gir grunnlag for å organisere havnearbeid på en måte som tilfredsstiller nåtidens behov. Økt effektivitet i havnene er en sannsynlig konsekvens. Dette vil igjen kunne bidra til at mer gods kan fraktes sjøveien, noe som både kan bety mer miljøvennlig transport og bedrede rammevilkår for næringslivet. 

Spørsmål kan rettes til forhandlingsleder Thor Chr. Hansteen, NHO Logistikk og Transport, telefon 917 85 051.