Elektrikere fra bemanningsbedrifter med særskilt betaling for reisetid

I en dom fra Arbeidsretten 17. mars slås det fast at det er bemanningsbedriftens adresse som skal legges til grunn.

NHO mente i arbeidsretten at det må være installasjonsbedriftens/innleiebedriftens adresse som er utgangspunktet og viste til at det er oppdragsgivers sted som er det normale oppmøtestedet for denne gruppen ansatte. Illustrasjonsfoto.

Publisert 18.03.16

Arbeidslivspolitikk

Dette mener NHO og Nelfo er uheldig, og ikke i overensstemmelse med det som ble avtalt i tariffoppgjøret 2012 når Landsoverenskomsten for elektrofag ble gjort gjeldende for bemanningsbedrifter.

NHO mente i arbeidsretten at det må være installasjonsbedriftens/innleiebedriftens adresse som er utgangspunktet og viste til at det er oppdragsgivers sted som er det normale oppmøtestedet for denne gruppen ansatte. Det er også dette stedet som er angitt i den enkelte oppdragsavtale. NHO fikk imidlertid ikke medhold i dette.

I Arbeidsrettens dom slås det fast at man med begrepet bedrift mener det stedet den ansatte har sitt ansettelsesforhold.

Saken gjaldt spesielt forståelsen av Landsoverenskomsten for Elektrofagene. Hvilken betydning dommen har i forhold til andre overenskomster, må vurderes konkret og med utgangspunkt i hver enkelt overenskomst.

Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) § 3 H Mønstring/Reisetidsbestemmelser har bestemmelser om arbeidstakernes mønstringssted, dvs. hvor de skal befinne seg ved arbeidstidens start. Etter § 3 H nr. 1 er hovedregelen at mønstring skal skje direkte på bedriften, med mindre annet er bestemt. Ansatte i installasjonsbedrifter som arbeider andre steder enn hos egen arbeidsgiver vil etter § 3 H nr. 2 kunne pålegges å mønstre direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20 km ved bruk av bil eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. Ved reiser mellom bedrift og arbeidssted som er lengre enn dette skal arbeidstaker godtgjøres for arbeidstid etter bestemmelsene i nr. 3. Reiseutgifter skal dekkes etter reglene i nr. 4.