ARBEIDSMILJØLOVEN

Høring: endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut de varslede endringene av arbeidsmiljøloven på høring.

Publisert 26.06.14

Arbeidslivspolitikk

NHO mener i stor grad forslagene vil gi en nødvendig modernisering av arbeidsmiljøloven. Når det gjelder spørsmålet om aldersgrenser mener vi det er viktig at arbeidsmiljølovens grense på 70 år beholdes, slik det er foreslått som alternativ i høringen. NHO vil i tett samarbeid med landsforeningene nå vurdere forslagene nærmere, og spesielt de ulike alternativene som skisseres innenfor arbeidstid, midlertidighet og aldersgrenser.

Høringsfristen er 25. september.

Her er regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven:

Midlertidig ansettelse:
Adgang til midlertidig ansettelse i 9 ev. 12 måneder uten vilkår, men med begrensninger for å hindre misbruk i ulke alternative forslag:

 • Det bør ikke være adgang til å ansette midlertidig arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid (utover 9 ev. 12 måneder).
 • Det bør heller ikke være adgang til å erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.
 • Karantene for forlenget midlertidig ansettelse på dette grunnlaget for bedriften (9 eller 12 mnd).
 • Dagens adgang består (eksempel: ved tidsbegrensede oppgaver eller i vikariat).
 • Skal retten til fast ansettelse etter fire år omfatte flere grunnlag for midlertidig ansettelse eller kortes ned?

Kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak oppheves.

Ny forskrift om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale:

 • Forskriften gir adgang til gjennom tariffavtale å gjøre unntak fra likebehandlingsprinsippet ved innleie.
 • Fagforening med innstillingsrett, dvs. fagforening med over 10 000 medlemmer, og bemanningsforetaket kan inngå slik avtale.
 • Tariffavtale om unntak kan ikke bare redusere arbeidstakernes rettigheter til likebehandling, men må samtidig gi andre rettigheter til arbeidstakerne for å kompensere for unntaket.

Endringer i arbeidstidreglene:

Grensene for overtid

 • Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned
 • Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned
 • Grensen for Arbeidstilsynets kompetanse til å tillate utvidede rammer for overtid økes fra 20 til 25 timer per uke
 • Ingen endring i hvor mye overtid som kan arbeides per år

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer.
 • Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer.
 • Gjennomsnittet for perioden (maks et år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre)

Arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger:

Forslag 1: Fjerne dagens regulering i § 10- 12 (8) om at Arbeidstilsynet ikke kan gi dispensasjon hvis arbeidstakerne er organisert i en fagforening med innstillingsrett (som har mer enn 10 000 medlemmer eller er blant de forhandlingsberettigede hovedsammenslutningene i statlig sektor).

Forslag 2: I tillegg å fjerne vilkåret om at helse- og omsorgsarbeid og vakt- og overvåkingsarbeid delvis må være av passiv karakter, og vilkåret om at det å etablere ordninger for pendling må ha sikkerhetsmessig betydning. Dermed vil Arbeidstilsynets myndighet gjelde alt arbeid i helse- og omsorgssektoren og vaktbransjen og mer generelt for pendling til anleggsplasser og lignende.

Forslag 3: Utvide Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon slik at tilsynets myndighet gjelder så langt arbeidstidsdirektivet tillater. Dette betyr en kraftig utvidelse av hvilke bestemmelser Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra, og i hvilke bransjer/type virksomhet det kan gis dispensasjon til.

Søndagsarbeid:

 • Ordlyden endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig til søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.
 • Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte.
 • Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag. Dette foreslås at dette som i dag kan gjennomsnittberegnes slik at arbeidstaker etter avtale arbeider halvparten av alle søndagene i perioden. Dagens begrensning om at hver tredje søn- eller helgedag må være fri fjernes.

Beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet:

 • 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, skal nå regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere
 • Brøken er et utgangspunkt, og det vil fortsatt være mulig å avtale både høyere og lavere brøk dersom det er enighet om det

Arbeidsmiljølovens aldersgrenser:

Departementet har kommet til at man bør opprettholde en øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven.

Det foreslås tre alternativ

 1. Beholde dagens grense på 70 år
 2. Heve til 72 år
 3. Heve til 75 år

Når det gjelder adgangen til å ha lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser foreslås det også ulike alternativ:

 • Ingen adgang
 • Begrenset adgang til bedriftsfastsatt aldersgrense på minimum 70 år, eller tariffavtalt lavere bedriftsintern aldersgrense på minimum 70 år. Disse er aktuelle for alternativ 2 og 3 over.

Departementet viser til at det kan være behov for overgangsordninger i tilknytning til enkelte av forslagene.

Endringer i straffebestemmelsene:

Arbeidsmiljøloven

 • Heve til bøter eller fengsel i inntil ett år, ev. tre år ved straffskjerpende omstendigheter. I dag er strafferammen bøter eller fengsel i inntil tre måneder, ev. to år.
 • Fjerne straffeansvaret i arbeidsmiljøloven for de mindre alvorlige sakene som i dag i praksis ikke blir straffeforfulgt.

Allmenngjøringsloven

 • Innføre fengselstraff i inntil ett år, og to år ved grove overtredelser. I dag er det kun bøter.
 • Innføre straffeansvar for den som medvirker til brudd på allmenngjøringsloven. Dette gjør det mulig å straffeforfølge oppdragsgiver i Norge.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305