Flere eldre, men færre unge er i arbeid

Inkluderingsutfordringene har økt, ifølge en ny rapport. Dette bekymrer NHO.

#205

Sysselsatte som andel av befolkningen. Kilde: IA-faggruppens rapport 2016

Publisert 29.06.16

Arbeidslivspolitikk

Andelen sysselsatte i befolkningen 15 – 66 år er redusert de senere årene. I 2015 var andelen 1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for IA-perioden (2001 – 2015). For de under 40 år har det vært en underliggende nedadgående trend. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling av målene for IA-avtalen.

Nedgangen henger blant annet sammen med at flere velger å ta utdanning og at færre kombinerer utdanning med deltidsarbeid, samt at det er høy konkurranse om jobbene som følge av fortsatt høy innvandring. Den høye asyltilstrømningen har aktualisert integreringsutfordringene. Økt befolkningsvekst påvirker også målsettingene i IA-avtalen på forskjellige måter.

Større inkluderingsutfordringer?

At et land har en stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder i arbeidsstyrken er av stor betydning for den enkelte og finansieringen av velferdssamfunnet. Når andelen nå ligger lavere enn gjennomsnittet, kan dette uttrykke at inkluderingsutfordringene har blitt større. Over tid vil utviklingen i sysselsettingsandelen vise hvor godt vi har lykkes med inkludere befolkningen i arbeidslivet.

Blant den eldste aldersgruppen har andelen sysselsatte økt betydelig. Her spiller nok pensjonsreformen fra 2011 en viktig rolle, men også andre forhold som økt levealder, høyere utdanningsnivå og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet kan ha hatt betydning.

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværsarbeidet er en sentral del av IA-arbeidet. Sykefraværet har vist en jevnt nedadgående trend i årene etter 2009, og har holdt seg om lag uendret siden 2012. Et delmål i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er at sykefraværet skal ned med 20 prosent, sett i forhold til 2001. Dette er vel halvveis oppnådd.

Den største nedgangen i sykefraværet har skjedd i privat sektor innen industrien med 26 prosent og overnatting-/serveringsvirksomhet med 24 prosent. Bedriftene gjør et stort arbeid for å forebygge sykefravær og tilrettelegge for dem trenger det. I denne sammenheng er det viktig at den enkelte medvirker til å finne gode løsninger. Sykefraværsarbeid er imidlertid noe som krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Les hele rapporten 

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets nettsider