Flere unge utenfor arbeidslivet

Ny rapport om IA-avtalen viser at stadig færre unge er i jobb.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mottok fredag faggruppen for IA-avtalen sin rapport. Den viser blant annet at stadig færre unge er i jobb. (Arkivfoto)

Publisert 26.06.15

Arbeidslivspolitikk

– Økte inkluderingsutfordringer blant unge er bekymringsfullt, sier Torill Lødemel som har vært NHOs medlem i IA-Faggruppen.

Faggruppen for IA-avtalen kom fredag med sin rapport. Den viser at sysselsettingsandelen blant unge under 30 år synker.

Pilen peker nedover

Blant unge i alderen 20–24 år har pilene pekt nedover gjennom hele IA-perioden fra 2001 frem til i dag.

For 25–29-åringene har nedgangen først og fremst kommet etter finanskrisen i 2008. Nedgangen skyldes blant annet økt overgang til utdanning og at færre unge kombinerer utdanning med deltidsjobb, samt økt konkurranse om jobbene som følge av høy innvandring.

Unge med nedsatt arbeidsevne øker

Samtidig har antallet unge registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne økt de siste årene. Sammenliknet med andre land er det færre norske ungdommer som blir stående varig utenfor både utdanning og arbeid, men det er en tendens til at denne gruppen øker noe, også i Norge.

Mange unge som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående opplæring. Rapporten peker på at høy arbeidsinnvandring i en tid med svakere sysselsettingsutsikter, kan føre til økt konkurranse om jobbene og gjøre det mer krevende å inkludere utsatte grupper som ungdom med svake kvalifikasjoner, personer med helseutfordringer og andre innvandrere.

Flere seniorer i jobb

Rapporten viser også at stadig flere seniorer er i jobb. En del av økningen skyldes pensjonsrefomen fra 2011. I tillegg fortsetter andelen uføretrygdende å gå ned i denne gruppen.

Mange NHO-næringer har gode resultater

Målet i IA-avtalen er at sykefraværet skal ned med 20 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2001. Dette målet har mange NHO-næringer nådd.

– Det er store næringsvise forskjeller i nedgangen i sykefraværet, og gledelig at mange av NHO-næringene har hatt en stor nedgang i sykefraværet i IA-perioden, sier Lødemel.

Den største nedgangen har skjedd innen industrien (-26 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (-24 %), jordbruk, skogbruk og fiske (-22 %) og forretningsmessig tjenesteyting (-20 %).

Innen næringene bygge- og anleggsvirksomhet og elektrisitet/vann/avløp/renovasjon var nedgangen også relativt stor (18–19 prosent). Disse næringene sysselsetter til sammen om lag 19 prosent av arbeidstakerne.

Les hele rapporten her.

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementet sine sider.

Kontakt oss

Torill Lødemel

Fagdirektør

Samfunnsøkonomi

Torill.Lodemel@nho.no
Mobil
92425850