Foreslår lovendring for å få flere i heltidsjobb

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler lovforslag som er ment å sikre flere kvinner heltidsjobb.

#205

Anniken Hauglie vil gi deltidsansatte økt fortrinnsrett. (Foto: Øyvinn Myge, ASD)

Publisert 09.03.18

Arbeidslivspolitikk

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, hvor ufrivillig deltid særlig er utbredt innenfor kvinnedominerte yrker, er en stor utfordring. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår en lovendring for å bøte på dette problemet: Å gi alle deltidsansatte økt fortrinnsrett til en utvidet stilling i bedriften.

Regjeringen har meldt at lovforslaget skal legges frem for Stortinget.

Forutsetningen som er bakt inn i forslaget, er at dette ikke skal være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

NHO er også opptatt av at kvinner skal jobbe i heltidsstillinger. Dette er ikke bare viktig for den enkelte kvinnes karrieremuligheter, men også for at bedriftene skal kunne få nytte av kompetansen fra begge kjønn på alle nivåer i bedriften.

Vi understreker imidlertid i vårt høringssvar at en eventuell lovendring ikke må gå på bekostning av bedriftenes mulighet til å ha en fornuftig og fleksibel drift.