Forslag om påbudt fallskjerm

Regjeringen foreslår nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud", sier NHO-direktør Nina Melsom.

Bilde av Nina Melsom, som leder NHOs arbeidsrettsavdeling.

Nina Melsom leder NHOs arbeidsrettsavdeling.

Publisert 21.04.15

Arbeidslivspolitikk

- Forslaget om konkurranseklausuler innebærer en lovbestemt, tolvmåneders etterlønn for nøkkelpersonell. Forslaget er klargjørende, men går for langt.  En lovbestemt etterlønn er en betydelig overkompensasjon for de beskjedne inngrep i arbeidstakers handlefrihet som en konkurranseklausul normalt vil innebære, sier Melsom, som er avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

De nye reglene om konkurranseklausuler i arbeidsforhold skal bare gjelde hvis avtalen er skriftlig og den maksimale varigheten blir 12 måneder.

Det foreslås at slike klausuler bare kan være gyldige i den grad arbeidsgiver har et særlige behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler som går lengre enn nødvendig, vil derfor helt eller delvis kunne settes til side.

Skriftlig redegjørelse

Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Gjøres klausulen gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstakeren kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens arbeidsvederlag. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før avslutningen av arbeidsforholdet, dog med en begrensning på opp til 18 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det kan gjøres fradrag i inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar - eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning. En arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul.

Reelt inngrep

- Full lønn gjelder uansett hvor snevert konkurranseforbudet gjøres. NHO mener arbeidstaker bare bør få vederlag der konkurranseklausulen innebærer et reelt inngrep i arbeidstakers handlefrihet. Arbeidsgiver bør bare kompensere for de begrensninger en konkurranseklausul gjør i arbeidstakerens handlefrihet. Man må huske på at når slike klausuler benyttes, vil det være begrunnet med at arbeidsgiver har et behov for beskyttelse mot at konkurransesensitiv kunnskap utnyttes til dennes ugunst, sier Melsom. 

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395