Her er forslagene til nye regler for arbeidstid

Regjeringen foreslår å endre flere bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. NHO mener det er på høy tid at arbeidstidsbestemmelsene moderniseres.

De foreslåtte endringene gir bedre muligheter til å avtale mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den avtale alminnelige arbeidstiden.

Publisert 12.12.14

Arbeidslivspolitikk

- Både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker flere muligheter til å jobbe når bedriften trenger det og når det passer den enkelte arbeidstaker. Forslagene til Regjeringen svarer på mange av våre medlemmers behov, men vi skulle gjerne sett en enda mer omfattende reform, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- For NHO blir det svært viktig å jobbe for at stortingsbehandlingen sikrer oss det arbeidstidsregelverket våre bedrifter mener er nødvendig for å kunne drive en bedrift godt og effektivt, også i årene som kommer, sier han.

Nye grenser for gjennomsnittsberegning

NHO mener det er positivt at grensene for gjennomsnittsberegning blir utvidet. – Dette gir muligheter for å jobbe mer konsentrert i perioder, mot lengre fri i andre perioder. Endringene gir også bedre muligheter til å avtale mer fleksible arbeidstidsordninger innenfor den avtale alminnelige arbeidstiden, sier han.

Les også: - Erikssons forslag treffer bare delvis bedriftenes behov

Noen av endringsforslagene:

  • Etter dagens regler kan arbeidsgiver avtale gjennomsnittsberegning individuelt med arbeidstaker for opptil 9 timer daglig. Denne grensen foreslåes nå å økes med én time til 10 timer.
  • Adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning med lokal tillitsvalgt økes med 2,5 time, fra 10 til 12,5 timer. Det er her lagt på en halv time for denne grensen fra det som ble foreslått i høringen. Begrunnelsen for dette er at man da kan planlegge overlappende turnuser hvor dette er hensiktsmessig.
  • Ved lokal enighet mellom partene er det også mulig å avtale turnuser utover disse grensene ved å få tillatelse fra Arbeidstilsynet.
  • Det vil ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning for de som ansettes etter de nye reglene for midlertidige ansettelser.

Oppegaard understreker at den totale arbeidstiden ikke skal økes.

- Det er positivt at Regjeringen foreslår utvidede daglige rammer, men det vi savner fra Regjeringens forslag er økte ukentlige rammer. Hvis ikke også de ukentlige rammene endres, får man en begrenset effekt av økningen i de daglige rammene, sier Oppegaard.

Alternative turnusordninger

Regjeringen foreslår å utvide Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets myndighet til å kunne godkjenne alternative turnusordninger for helse- og omsorgsarbeid, vakt- og overvåkningsarbeid av delvis passiv karakter og ved pendlersituasjoner til å gjelde også når partene har kompetanse til  å etablere ordninger ved tariffavtale.

Dispensasjonens varighet er ikke regulert av loven, men tilsynets praksis har vært å gi dispensasjon for ett år av gangen. Dette videreføres, men Regjeringen foreslår at ved videreføring av arbeidstidsordninger som allerede er praktisert og evaluert skal kunne godkjennes for en lengre periode enn ett år.

- Det er positivt at Regjeringen gir større muligheter til å etablere alternative ordninger når dette er ønsket lokalt. Regjeringens forslag innebærer at denne muligheten gis i helse- og omsorgsarbeid, vakt- og overvåkningsarbeids samt pendlersituasjoner. Etter vårt syn burde denne muligheten omfatte flere bransjer og situasjoner. Vi mener også at tilsynet burde innvilge søknader selv om det er uenighet lokalt, sier han.

Overtid

NHO ønsker også velkommen regjeringens forslag til endringer i overtidsreglene. Forslagene innebærer å øke grensene for pålagt overtid, overtid etter avtale med tillitsvalgte, samt overtid etter godkjenning fra Arbeidstilsynet. Grensen for pålagt overtid forslåes økt fra 10 til 12 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per fire uker.

Etter avtale med tillitsvalgte øker man grensen fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 per fire uker. Samtidig økes muligheten til å få godkjent overtid fra Arbeidstilsynet fra 20 til 25 timer per uke.

Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 timer per uke.

Søn- og helligdagsarbeid

For bestemmelsene på søndagsarbeid foreslår regjeringen å endre utgangspunktet om at søndagsarbeid er forbudt til at det skal være tillat, men behovet for denne typen arbeid må da begrunnes. –Dette er en viktig modernisering av regelverket, sier Oppegaard.

NHO er også positive til at regjeringen også foreslår endringer for hvor ofte det kan arbeides på søn- og helligdager. Dette skal kunne gjennomsnittsberegnes over en tidsperiode på 26 uker slik at arbeidstaker har fri gjennomsnittlig annenhver søndag, men fri hver sjette søndag.

Nattarbeid

- At grensen for hva vi definerer som nattarbeid i dag går ved klokken 21, harmonerer ikke med det arbeidslivet vi har i 2014. Bedriftene har i større grad enn før behov for å kunne opprettholde driften etter klokken 21. Samtidig ønsker mange ansatte å styre arbeidsdagen sin slik at man kan gå tidligere, men og tar opp arbeidet igjen på kveldstid. Med dagens regelverk kan man ikke gjøre det etter klokken 21 uten å bryte loven. Det er kronglete for alle parter, sier Oppegaard.

Beredskapsvakt

NHO er skuffet over at Regjeringen har gått bort ifra forslaget om å lovfestet beregningsbrøken for beredskapsvakt på 1/8 av alminnelig arbeidstid slik foreslått i høringen. Det Regjeringen foreslår er at det kan avtales mellom partene en brøk mellom 1/5 og 1/8.

Les også: Energi Norge Skuffet over retrett om hjemmevakt