Full seier i Arbeidsretten

Arbeidsretten er enig med NHO i hvordan timefradrag for antallet feriedager ved oppsett av skiftplaner skal beregnes og at dette ikke kan avtales lokalt.

Full seier for NHO i Arbeidsretten om timefradrag for antall feriedager ved oppsett av skiftplaner.

Publisert 18.12.14

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsretten avsa denne uken en dom der spørsmålet var om det er adgang for partene lokalt til fritt å avtale hvor mange arbeidstimer den lov- og tariffbestemte ferie verdsettes til.

Avgjørelsen understreker at arbeidstiden i fellesbilag om arbeidstid (Arbeidstidsbilaget) er absolutt, og det er i tråd med NHOs syn slått fast at fradrag for ferie ikke kan avtales lokalt.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi lokalt i Statoil ved oppsett av netto skiftplaner – skiftplaner der ferietid trekkes fra i årstimetallet før resterende arbeidstid fordeles i skiftplanen – krevde at ferietrekket skulle settes til 200 timer.

Uten et slikt timefratrekk ville fagforeningen ikke godkjenne skiftplaner som avvek fra arbeidsmiljølovens regler. Etter NHO og Statoils oppfatning kan det kun gjøres fradrag i årstimetallet med 168 timer for ferie (5 uker x 33, 6 timer pr. uke for helkontinuerlig skiftarbeid).

Et høyere timefradrag ville etter NHOs syn komme i strid med den gjeldende overenskomst, Bransjeavtalen jf. fellesbilag Arbeidstidsbilaget, som etter Arbeidsrettens praksis skal forstås slik at arbeidstiden på 33,6 timer utgjør både et tak og et gulv.

LO anførte i saken at det likevel var fri adgang til å avtale feriefratrekk lokalt, og at det under enhver omstendighet ikke var riktig å beregne trekket til 168 timer. LO viste blant annet til fellesbilag Feriebilaget B punkt 7 der det fremgår at den avtalefestede ferien skal utgjøre "5 arbeidede skift".

En enstemmig Arbeidsrett ga NHO medhold.  Arbeidsretten har i tidligere avgjørelser slått fast at arbeidstiden i Arbeidstidsbilaget er absolutt. Arbeidsretten fastholdt dette og utledet følgelig at det heller ikke er anledning til lokalt å avtale ferietrekk med lønn ut over det som tilsvarer fem uker ferie. Feriebilaget B punkt 7 skal ikke leses som en regulering av antall timer den avtalebestemte ferien tilsvarer. Punktet skal forstås slik at det regulerer plassering av ferien i den enkeltes skiftplan.

Avgjørelsen har betydning også utenfor Bransjeavtalens anvendelsesområde fordi den generelt tar stilling til to fellesbilag og timeberegning av ferie.