Fellesforbundet tar feil

- Bemanningsselskapenes praksis med fast ansettelse, uten lønn mellom oppdrag, er lovlig. Fellesforbundet tar feil når de hevder det motsatte, sier Nina Melsom i NHO.

Nina Melsom, avdelingsdirektør for Arbeidsrett i NHO.

Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Publisert 17.11.14

Arbeidslivspolitikk

Kan bemanningsselskapene ansette fast, også der partene ikke har avtalt lønn for perioder mellom oppdrag? Dette spørsmålet dukker opp fra tid til annen. Nylig fra Fellesforbundet.

- Fast ansettelse uten garantilønn er i overensstemmelse med gjeldende rett, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Hun understreker at det er lovlig med fast ansettelse i bemanningsselskaper, også der partene ikke har avtale om lønn mellom arbeidsoppdrag.

Jobber ved behov

Dette er blant annet slått fast i tidligere lovforarbeider, se NOU 1998 – 15 (under pkt. 5.2.1.3 Arbeidsgiveransvaret ved utleie):

"Arbeidsmiljøloven regulerer ikke hvor stor stilling den fast ansatte har krav på. Fast ansettelse i vikarbyråer vil derfor kunne organiseres som en rett til arbeid ved behov, for eksempel slik at den ansatte står på en liste hos vikarbyrået med fortrinnsrett til arbeid når vikarbyrået får oppdrag".

- Utvalget legger her til grunn at en arbeidstaker i et bemanningsselskap ikke har krav på lønn mellom de perioder hvor vedkommende har oppdrag, med mindre dette er avtalt mellom partene (pkt. 10.3.1.). Det er da ikke ulovlig å inngå avtale om lønn bare ved oppdrag, selv om vedkommende er fast ansatt. Utvalget foreslo ingen endring av rettstilstanden, sier Melsom.

Hun viser videre til at rettstilstanden er den samme etter någjeldende arbeidsmiljølov.

- Arbeidsmiljøloven regulerer ikke hvor stor stillingsprosent en fast ansatt skal ha, og det stilles heller ikke noe krav om at ansatte skal ha betalt for tid mellom arbeidsoppdrag. Forhandlinger om lønn er overlatt til partene i arbeidslivet, sier hun.

Praksis også i Aetat

- Også det offentlige la denne praksisen til grunn i avtalen de utarbeidet i forbindelse med overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for vikarer i Aetat Bedrift, sier Melsom.

- Avtalen ble inngått i 2000 mellom Staten (den gang Arbeids- og administrasjonsdepartementet) og LO, YS, AF, Akademikerne og Norsk Lærerlag. Tilsvarende praksis er også lagt til grunn i en annen tariffavtale der LO er tariffpart; Avtalen mellom Virke (tidligere HSH) og HK/LO om vikarbyråer, forutsetter uttrykkelig adgangen til fast ansettelse uten garantilønn. Også i underrettspraksis er det klart uttalt at slike ansettelsesforhold er lovlige, sier hun.

Melsom viser videre til bemanningsselskapenes langvarige praksis.

- Denne ansettelsesformen gir en god balanse mellom partene og styrker fleksibiliteten. Fast ansatte uten garantilønn kan selv velge om de ønsker å ta et oppdrag. De er altså ikke forpliktet til å ta ny oppdrag til enhver tid, sier Melsom.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395