Gi klar informasjon om aldersgrensen i bedriften

Etter en dom 5. mars i Borgarting Lagmannsrett aktualiseres bedriftens informasjonsplikt til de ansatte. Dommen, hvor bedriften tapte, viser hvor pinlig nøyaktig man må være når det gjelder fratreden ved aldersgrense

Publisert 14.03.14

Arbeidslivspolitikk, Pensjon og forsikring

Bakgrunnen for oppfordringen er Borgarting lagmannsretts dom av 5. mars 2014. Saken gjaldt spørsmålet om opphøret av et arbeidsforhold i medhold av en bedriftsintern aldersgrense på 67 år var rettmessig, jf. aml. § 15-13 a. Partene var enige om at aldersgrensen ikke var aldersdiskriminerende. Det springende punktet var om aldersgrensen var allment kjent i bedriften. Dette er som kjent et av de tre tradisjonelle vilkårene for at en aldersgrense skal stå seg. De to øvrige vilkårene er at aldersgrensen må være praktisert konsekvent og at den må være kombinert med en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Ved vurderingen av om sekstisyvårsgrensen var allment kjent, la flertallet i Borgarting lagmannsrett avgjørende vekt på informasjon i bedriftens HR-portal som kunne tilsi at den ansatte hadde et valg mellom å gå av ved fylte 67 år eller fortsette i stillingen. Videre la flertallet vekt på enkelte vitneutsagn som tilsa at enkeltpersoner ikke var kjent med aldersgrensen. Tingretten, som kom til motsatt resultat, la derimot avgjørende vekt på den samlede informasjonen om aldersgrensen som var gitt over flere tiår. Tingretten lot det heller ikke få utslagsgivende vekt i aldersgrensens disfavør at enkelte ansatte opplyste at de rent faktisk ikke kjente til aldersgrensen. Lagmannsrettens mindretall vurderte spørsmålet på samme måte som tingretten.

Leser man lagmannsrettens og tingrettens dom i sammenheng, fremstår flertallets vurdering etter mitt skjønn i overkant streng. Avgjørelsen gir likevel en påminnelse om hvor viktig det er å gi klar og tydelig informasjon om aldersgrensen i bedriften. Dette både for å unngå risikoen for at aldersgrensen underkjennes i rettsapparatet fordi det påstås at den ikke er allment kjent (som lagmannsrettsdommen er et eksempel på) og for å begrense potensielle konflikter om temaet gjennom tydelig informasjon om aldersgrensen og konsekvensen av den for de ansatte.

Virksomheter som praktiserer bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år oppfordres på denne bakgrunn til å gjennomgå informasjonen som er gitt om aldersgrensen i bedriften og sørge for eventuell  klargjøring. Det bør fremgå klart og tydelig at bedriften praktiserer en aldersgrense på 67 år og at aldersgrensen innebærer plikt til fratreden ved fylte 67 år. I tillegg bør saksbehandlingsreglene ved opphør på grunn av oppnådd aldersgrense beskrives, jf. aml. §  15-13 a annet til fjerde ledd. Informasjonen bør videre gis der det opplyses om arbeidsvilkårene i bedriften, for eksempel i HR-portal, personalhåndbok og/eller i arbeidsreglement.

Kontakt oss