Ikke aldersdiskriminerende

I en fersk kjennelse bekrefter Borgarting lagmannsrett at aldersgrenser på 67 år ikke er aldersdiskriminerende.

Publisert 23.06.14

Arbeidslivspolitikk

I kjennelsen, som falt 18. juni, har Borgarting lagmannsrett gitt NRK medhold i at Steinar Mediaas ikke har krav på å arbeide utover 67 års alder. 

- Avgjørelsen fra lagmannsretten er et solid argument for at virksomheter kan opprettholde sine bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år i påvente av eventuell lovendring, sier advokat Anders Stenbrenden i NHOs arbeidsrettsavdeling.

Mediaas hevder at Gjensidige-dommen ikke lenger står ved lag, og at NRKs tariffavtalte aldersgrense på 67 år derfor rammes av forbudet mot aldersdiskriminering. Lagmannsretten konkluderte, uten å være i tvil, med at aldersgrensen ikke var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering, og uttalte blant annet:

"Lagmannsretten kan etter en samlet vurdering således ikke se at rettskildebildet er endret etter Gjensidige-dommen på en måte som får betydning for NRKs 67-årsgrense."

Av premissene fremgår det at også at ikke bare tariffavtalte, men også ensidig fastsatte aldersgrenser på 67 år, vil gå klar av aldersdiskrimineringsforbudet. Borgarting lagmannsrett la videre til grunn at de tradisjonelle vilkårene for bedriftsfastsatte aldersgrenser var oppfylt. Lagmannsretten kom med andre ord til at aldersgrensen var allment kjent, konsekvent håndhevet og kombinert med en tilfredsstillende pensjonsordning.

Avgjørelsen står i sterk kontrast til Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse fra 4. februar. Ombudet kom da til at NRKs aldersgrense var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. NHO uttalte seg kritisk til avgjørelsen og advokat Stenbrenden har også skrevet en fagartikkel med kritikk av ombudets rettskildebruk og resultat (Arbeidsrett, Vol XI, hefte I, 2014, s. 139 flg.)

- Borgarting lagmannsretts kjennelse er fortsatt ikke rettskraftig, men innebærer en tydelig bekreftelse av NHOs syn om at det fortsatt er adgang til å praktisere aldersgrenser på 67 år, sier Stenbrenden.

Som kjent har Arbeids- og sosialdepartementet foreslått å heve aldersgrensene, herunder den bedriftsfastsatte aldersgrensen på 67 år. 

Kontakt oss