NHOs krav til det politiske Norge

President i NHO Tore Ulstein stiller klare krav til politikerne for å lose Norge gjennom utfordringene vi står overfor.

Tiden er inne for ytterligere satsing på infrastruktur, særlig vei og jernbane, forskning og utvikling og skattelettelser for næringslivet som stimulerer til vekst, mener NHO-president Tore Ulstein. 

Publisert 03.09.15

Arbeidslivspolitikk

- Vi har en gedigen omstillingsutfordring, sier NHOs president Tore Ulstein. Han vet godt hva han snakker om. 

Tøffe runder

Som hjørnestensbedrift på et lite sted har familiebedriften vært gjennom flere tøffe runder, slik flere bedrifter har vært i det siste.

Ulstein viste til at når en bedrift med 200 ansatte legges ned, slik tilfellet nå er med Rolls-Royce' fabrikk i Hjørungavåg i Hareid kommune, er det mange gründerbedrifter som må til for å kompensere.

Les hele intervju i Dagbladet med Tore Ulstein som står midt i en tøff nedbemanningsprosess. 

– Krevende økonomisk situasjon

– Vi står nå i en ytterst krevende økonomisk situasjon. Det krever et samlet politisk Norge for å få til en vellykket omstilling, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Hun tror ikke vi løser denne situasjonen med økt pengebruk.

– Vi må derimot satse mer på vekstfremmende tiltak, sier Skogen Lund og viser til NHOs budsjettbrev, som er sendt til Regjering og Storting. 

NHO mener tiden er inne for ytterligere satsing på infrastruktur, særlig vei og jernbane, forskning og utvikling og skattelettelser for næringslivet som stimulerer til vekst.

- Når det gjelder den økende arbeidsledigheten er det bra at regjeringen har myket opp permitteringsreglene og økt antall tiltaksplasser. Og for NAV må formidling til nye jobber være en kjerneoppgave fremover. I mange regioner er det etterspørsel etter arbeidskraft, sier Skogen Lund. 

NHO anbefaler at dette prioriteres fremover:

Skatt:

• Satsen i formuesskatten må trappes ytterligere ned uavhengig av hvordan Scheel-utvalgets innstilling følges opp.

• Selskapsskattereformen (Scheel-utvalget) gjennomføres med reduksjon av selskapsskattesatsen.

• Nøytral merverdiavgift i helseforetakene må innføres som planlagt fra l. januar 2017.

NHO-presidenten: - Skattelette virker

Forskning og innovasjon:

• Økte investeringer til forskning og utvikling rettes mot næringslivets behov, med prioritering av SkatteFUNN-ordningen og bedriftsrettede programmer.

• Innovasjonsstimulerende virkemidler må styrkes for å sikre det private eierskapet som en bærende bjelke for arbeidsplasser og verdiskaping i tid med omstillingsbehov. Særlig viktig er virkemidler som bidrar til kompetent kapital i tidligfasen.

Se også video på Dagbladet TV med Skogen Lund: - Dette må gjøres

Utdanning:

Rammevilkårene for lærebedriftene må forbedres gjennom effektiv bruk av lærlingeklausuler i offentlige innkjøp. Tilskuddet til lærebedrifter må fortsatt økes til dette kommer opp på samme nivå som det en yrkesfaglige skoleplass koster.

• Utviklingen i arbeidsmarkedet tilsier at det er nødvendig å øke antallet studieplasser ved fagskolene og ved universitetene og høyskolene , spesielt i matematiske og naturvitenskaplige fag.

Les også: Tiltak mot økende ledighet

Transport:

• Nasjonal transportplan må følges opp med minimum 46 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold av vei og jernbane, hvorav bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbane må tilsvare minst 7 milliarder kroner. 

Les mer: Ny kraftsatsing på vei og jernbane