Kvinner i næringslivet

Se hvor mye vi jobber

I 2015 var om lag en fjerdedel av de sysselsatte i Norge deltidsansatte. Nesten 40 prosent av kvinnene er deltidsansatt, mens for menn er om lag 14 prosent deltidsansatte.

Figur viser andel personer i heltid- og deltidsstillinger fordelt på kjønn

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015.

Publisert 16.02.15

Arbeidslivspolitikk

Deltid forekommer både i offentlig og privat sektor. Ser vi bare på kvinnelige sysselsatte i privat sektor er andelen deltidssysselsatte i underkant av 40 prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), spesialkjøringer 2014.

Av kvinnene i privat sektor var det flest med deltidsstillinger i overnattings- og serveringsvirksomhet (60 prosent deltid) og varehandel (52 prosent). 

I næringen bergverksdrift og utvinning var andelen kvinner med deltidsstilling lavest (om lag 5 prosent).

De siste fem årene er andelen kvinner i deltidsstillinger blitt redusert.I samme periode har faktisk arbeidstid (timer per uke) holdt seg stabil. Ifølge SSB arbeidet kvinner 30,9 timer per uke i 2015. Menn jobbet 36,8 timer per uke.

Ifølge Tidsbruksundersøkelsen (SSB) er det omtrent like lang samlet arbeidstid mellom foreldre med barn under 6 år, uavhengig av stillingstype. Arbeidstid blir i denne undersøkelsen definert som summen av betalt og ubetalt arbeid. 

Likere deling av arbeidet hjemme

Aldri før har så mange fedre tatt ut så mye pappaperm som nå. Samtidig som far har kommet hjem, har andelen småbarnsmødre som jobber deltid blitt kraftig redusert, og andelen kvinnelige leder går opp. NHO mener dette viser at fedrekvoten virker etter hensikten. Likere deling av arbeidet hjemme gjør mor og far mer likeverdig på arbeidsmarkedet. Det er bra for arbeidslivet.

NHO ønsker tiltak som stimulerer flere kvinner til å arbeide heltid, men ønsker ikke lovfesting av rett til heltid.

Les mer om NHOs politikk for bedre kjønnsbalanse i næringslivet.