Kvinner i næringslivet

Hvor jobber kvinner og menn?

I 2015 var det om lag 2,75 millioner personer i arbeid i Norge. Av disse var om lag 70 prosent sysselsatt i privat sektor og offentlige foretak. Dette tilsvarer i overkant av 1,8 millioner personer.

Figur: Sysselsatte etter sektor

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015.

Publisert 16.02.15

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har et flertall kvinnelige ansatte. Det er om lag 37 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 68 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked fordelt på sektor (SINTEF 2012).

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015. 

Blant de kvinnelige ansatte i privat sektor jobber det flest innen næringsgruppen varehandel etterfulgt av helse- og sosialtjenester og teknisk tjenesteyting. I perioden 2008 og frem til 2014 har andelen sysselsatte i varehandel gått ned, mens andelen i helse- og sosialtjenester samt teknisk tjenesteyting har økt.    

 

 

Enkelte næringer i privat sektor domineres av kvinner. I helse og sosialtjenester er 73 prosent av de sysselsatte kvinner, mens i overnatting og serveringsvirksomhet er kvinneandelen 59 prosent.

Andre næringer hvor over halvparten av de sysselsatte er kvinner er personlig tjenesteyting og undervisning. Lavest kvinneandel er i bygg og anleggsvirksomhet med om lag 8 prosent kvinner.

Kilde: SSB, AKU, spesialkjøring, 2014.

I kjølvannet av finanskrisen har antall sysselsatte kvinner i privat sektor gått noe tilbake. Sammenliknet med 2008 har veksten av sysselsatte kvinner vært sterkest innen bergverksdrift og utvinning som domineres av oljerelaterte virksomheter. Nedgangen var sterkest innen jordbruk, skogbruk og fiske (-27 prosent), etterfulgt av transport og lagring.

Kilde: SSB, Spesialkjøring, AKU, 2014.