Kvinner i næringslivet

Kvinner i ledelse og styrer

Det er relativt få kvinner i toppledelsen og i styrene i norsk næringsliv. Kvinner utgjør 16 prosent av daglig ledere i aksjeselskaper (AS), og 6 prosent i allmennaksjeselskapene (ASA).

Figur viser andel kvinner av daglige ledere

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2015.

Publisert 16.02.15

Arbeidslivspolitikk

Over tid ser vi at kvinneandelen blant ledere øker svakt. Kvinneandelen i ledelse er noe høyere i bedrifter med under 10 ansatte. Her er om lag én av fem daglig ledere kvinner.

Vi ser også at kvinnelige ledere er bedre representert i enkelte næringer enn i andre. I varehandelen, overnattings- og serveringsvirksomheter er opp mot én av fire daglige ledere en kvinne. I bygg- og anleggsbransjen er det derimot knapt nok kvinner i toppledelsen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), 2015. 

Kvinneandelen blant styrerepresentanter i AS var om lag 18 prosent i 2015. 72 prosent av aksjeselskapene hadde bare menn i styret. Kvinneandelen blant styrerepresentanter i allmennaksjeselskap (ASA) var om lag 41 prosent. Som figuren viser så man en kraftig økning i andel kvinnelige styrerepresentanter i ASA-selskapene da loven om kjønnsrepresentasjon i styrer trådte i kraft i 2006/2008 (for hhv. nyetablerte og etablerte selskaper).

Styrer