Kvinner i næringslivet

Mange kvinner i jobb

Sammenliknet med andre land har Norge mange kvinner i arbeid. Høy kvinnelig sysselsetting har bidratt til høy verdiskaping i Norge og er en viktig forutsetning for en bærekraftig velferdsstat.

Figur: Sysselsettingsandelen i alderen 20-64 år

Kilde: Eurostat, 2015.

Publisert 16.02.15

Arbeidslivspolitikk

Sysselsettingsandelen blant kvinner i Norge (20 – 64 år) er om lag 15 prosent høyere enn gjennomsnittet blant EU-landene. Foreldrepermisjon, gode omsorgsordninger, barnehager og så videre gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet og barn i Norge.

I dag er om lag 65 prosent av kvinnene i Norge i jobb, og 70 prosent av mennene. Andelen kvinner i arbeidsstyrken har økt nesten 25 prosentpoeng siden 1972 og frem til i dag. Til sammenlikning har andelen menn i jobb gått noe tilbake. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU), 2015.