Medleverturnus i tråd med EU-regler

En medleverturnus, med for eksempel syv døgn på og syv døgn av, er ikke i strid med EUs arbeidstidsdirektiv, slår EFTA-domstolen fast.

Publisert 21.12.15

Arbeidslivspolitikk

EFTA-domstolen avga den viktig rådgivende uttalelsen om medleverforskriften 16. desember, i tråd med NHOs syn. LO, Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) mente at en slik arbeidstidsordning som den private rus- og barnevernsinstitusjonen Fossumkollektivet praktiserte ville stride mot arbeidstidsdirektivet. EFTA-domstolen var ikke enig og vektla de særlige hensyn som gjør seg gjeldende for denne typen institusjoner.

- Selv om EFTA-domstolen med sin uttalelse også etterlater uløste spørsmål, er uttalelsen et tydelig signal om at EØS-retten anerkjenner de avveiningene mellom ønsket behandlingseffekt og arbeidstakervernet, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO.

Bakgrunn

Bakgrunnen for saken var institusjonen Fossumkollektivets avdeling Solvold, som behandler unge jenter med rusproblemer og psykiske lidelser. Ved avdelingen var det praktisert en døgnbasert 3-7-4-7-turnus, med gjennomsnittlig arbeidstid på 56 timer i uken. Avdelingen gikk dårlig og etter mislykkede forsøk på avtalt endring i arbeidstiden varslet virksomheten endringsoppsigelser for å etablere arbeidstidsordning med 7 døgn på og 7 døgn av. Medleverforskriften åpner for slik arbeidstid dersom de ansatte bor på eller i tilknytning til institusjonen.

Fra statens side ble det fremholdt at en ordning med 7-7 turnus ikke er vanlig, heller ikke i døgninstitusjoner, men at arbeidstidsdirektivets unntak generelt bør kunne anvendes ved institusjoner som oppfyller kravene for å praktisere medleverordning.

Unntak fra arbeidstidsdirektivet

Arbeidstidsdirektivets er i utgangspunktet til hinder for arbeidstid mer enn 48 timer i uken, men åpner for nasjonale unntak. Norge har benyttet denne muligheten gjennom arbeidsmiljøloven og medleverforskriften.

Før EFTA-domstolen tok stilling til om en 7-7 turnus var direktivstridig, presiserte domstolen at det må avgjøres etter nasjonal rett hva som faktisk er arbeidstid og hviletid. Likevel presiserte domstolen at et slikt tilfelle som Fossumkollektivet hadde klare likhetstrekk til ulike ordninger med hvilende hjemmevakt ved at ansatte kunne sove i egen bolig med familien til stede og med få avbrudd gjennom natten. Ut fra dette trakk domstolen et skille mot sykehusleger som må være tilgjengelige på sykehuset.

Under slike omstendigheter som ved Fossumkollektivet fant domstolen at gjennomsnittlig arbeidstid på 84 timer per uke er forenlig med direktivets unntaksregler – forutsatt at arbeidstakeren uttrykkelig, frivillig og individuelt har samtykket til en slik ordning. Grunnkravet om at arbeidstakerens fysiske og psykiske helse skal beskyttes ble presisert. Det samme gjaldt premisset om at det dreier seg om tjenester der det er nødvendig med vedvarende tilstedeværelse.

Nasjonale regler

Domstolen konstaterte at direktivet ikke har regler om samtykke til arbeid ut over 60 timer i uken kunne trekkes tilbake. Følgelig må være opp til nasjonal rett om samtykke kan trekkes tilbake eller ei. En forutsetning for å opprettholde en regel om at samtykke ikke kan trekkes, er likevel at den generelle beskyttelse av sikkerhet og helse etterleves.

Til sist ønsket arbeidstakerne, med støtte fra LO, å få avklart om en oppsigelse fra opprinnelig turnus med tilbud om ny stilling med 7-7-turnus ville være uforenelig med arbeidsdirektivets regel om at den som ikke samtykker til arbeid ut over 48 timer av den grunn skal lide "skade".

Spørsmålet om Fossumkollektivet hadde saklig grunn for endringsoppsigelse faller utenfor domstolens mandat, ettersom stillingsvern ikke er regulert i EU. Likevel presiserte domstolen at oppsigelsesvirkningen ikke er noen skade dersom oppsigelsen er begrunnet i forhold på virksomhetens side.

EFTA-domstolen så her til norsk arbeidsretts mulighet for såkalt endringsoppsigelse og trolig også medleverforskriftens regel om at samtykke uttrykkelig kan trekkes tilbake om arbeidsgiver ikke har ordnet med bolig på eller ved institusjonen.

Selv om oppsigelse som følge av manglende samtykke til arbeidstid mer enn 48 timer i uken typisk vil være en ulovlig reaksjon, fant domstolen at det ikke var tilfelle dersom omlegging av arbeidstiden var et nødvendig tiltak med tanke på virksomhetens driftsmessige forhold.

Kontakt oss

Joakim Augeli Karlsen

Advokat

NHOs advokattjenester

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Mobil
93843654