NAV tettere på arbeidsmarkedet

Et ekspertutvalg ønsker NAV tettere på arbeidsmarkedet. Riktig tenkt, ifølge NHO-direktør Alf Åge Lønne, som er mer skeptisk til å utvide NAVs oppgaver.

Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (Foto: Øyvinn Myge/ASD)

Publisert 09.04.15

Arbeidslivspolitikk

- Vi er helt enig med ekspertutvalget i at NAV må komme i tettere kontakt arbeidsmarkedet for å få flere inn i jobb, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør i NHO. 

I dag la NAV-ekspertgruppen frem sin sluttrapport med en rekke forslag for et bedre NAV. Utvalget foreslår blant annet: 

  • Færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer.
  • Arbeidslivssenteret må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige tjenester til arbeidsgiver.
  • NAV bør få i oppdrag å sikre en nasjonal base med tilgjengelige data for stillings­markedet. NAV skal ikke konkurrere med private tjenestetilbydere i utvikling av arbeidsmarkedstjenester på nett.
  • NAV må komme i tettere kontakt med arbeidsmarkedet og bør selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av brukere/arbeidsgivere i ordinært arbeidsliv. NAV bør fortsatt kjøpe tiltak som krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer.
  • Klarere kompetansekrav til NAV-veiledere som skal løse krevende opp­gaver i NAV-kontoret.
  • Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.
  • Mindre detaljert styring fra sentralt hold og mer myndighet lokalt må følges opp med et lederprogram for ledere i NAV-kontoret.

Godt utgangspunkt

- Dette er et godt utgangspunkt for arbeidet med et bedre NAV, og bedre kjennskap til arbeidsmarkedets behov vil være en viktig brikke i å få flere ut i jobb.

- Som NHO pekte på ved etableringen av NAV, for å nå målene i arbeidslinjen er det porten ut fra etaten som er viktig. Og videre at for å kunne bistå arbeidssøkere og personer som holder på å falle ut av arbeidslivet er det viktig at arbeidsetaten har god kontakt med arbeidsgiverne.

- En slik kontakt er en forutsetning for et godt fungerende arbeidsmarked, og hvor vellykket arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv blir. NAV jobber allerede for å bedre kunnskapen om arbeidsmarkedet.

Spørrende

- Men at NAV skal overta større deler av inkluderingsjobben selv er NHO mer spørrende til, sier Lønne. - Nav må ha bestillerkunnskap, men trenger bare utførerkunnskap i den utstrekning det kan styrke bestillerkunnskapen.

Lønne mener utvalget i for liten grad har vurdert og tatt utgangspunkt i kvaliteten på de tjenestene NAV kjøper inn fra tiltaksbedrifter og andre leverandører, når det har vurdert NAVs oppgaver.

Stortingets flertallslinje under behandling av den nylige meldingsdelen i Stortingsproposisjon 39L understreket viktigheten av tett samarbeid mellom NAV og tiltaksleverandører for å få flere i arbeid. Sundvolden-erklæringen er også tydelig i ønsket om at flere aktører skal kunne bidra i inkluderingsarbeidet.

Ringer i Vannet

- NHO er dypt engasjert i arbeidsinkluderingsfeltet, blant annet gjennom Ringer i Vannet-prosjektet. Vi mener det er mange eksempler på godt samarbeid mellom NAV og private aktører og attføringsbedrifter, som vi med fordel tror kan styrkes. Dette er et perspektiv vi ønsker å bringe inn i videre diskusjoner med myndighetene og de andre partene i arbeidslivet om utvalgets forslag. sier Lønne.

- At NAV skal bygge opp en nasjonal base for ledige stillinger er vi også usikre på om er et riktig grep som vi må vurdere nærmere. Dette er tjenester som tilbys allerede i markedet i dag. Det avgjørende er at NAV-veilederen har tett kontakt med næringslivet i sitt lokale arbeidsmarked, sier Lønne. 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652