Havnearbeidertvisten: NHO vant frem i viktig sak i arbeidsretten

I en enstemmig dom, avsagt i Arbeidsretten, 8. oktober, ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frifunnet. Dommen er viktig for NHO-fellesskapet.

Dommen slår fast at havneoperatørene kan utføre laste- og losseoppdrag selv, uten å måtte være tvunget til å leie inn arbeidskraft. Her fra Risavika havn.

Publisert 09.10.14

Arbeidslivspolitikk

Utgangspunktet for arbeidsrettssaken er bestemmelsen i tariffavtalen "Rammeavtale om fastlønn for losse- og lastearbeid" som sier at «unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting.» Transportarbeiderforbundet og LO hevdet at unntaket kun gjelder for produksjonsbedrifter med egen havn, og der all lossing og lasting skjer i forbindelse med produksjonen på bedriften.

- En viktig avklaring

På viktige områder har NHO vunnet frem i saken, og det er gjennom Arbeidsrettens dom foretatt flere viktige avklaringer.

- Dette er en enstemmig dom som gir NHO medhold. Den slår fast at havneoperatørene kan utføre laste- og losseoppdrag selv, uten å måtte være tvunget til å leie inn arbeidskraft. Dette har gitt arbeidstakersiden store sabotasjemuligheter, og det har vært mye uro. Vi har nå fått en viktig avklaring, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO til Dagens Næringsliv.

LO og Transportarbeiderforbundet har vist til at ILO konvensjon 137 om Havnearbeid var til hinder for NHOs forståelse av Rammeavtalen. I dommen slås imidlertid  fast at ILO-konvensjonen ikke er til hinder for fast ansettelse hos en havneoperatør for å utføre losse- og lastearbeid.  

- Ikke veldig overraskende, sier Melsom.

Dommen er generell på den måten at den gjelder forståelsen av en omtvistet bestemmelse i Rammeavtale om fastlønn. Dette er ikke en dom som er relatert til arbeidet i en konkret havn.

Dommen fastslår ar begrepet "bedrift" i den omtvistede bestemmelsen i tariffavtalen, ikke kan tolkes innskrenkende til kun å bety "produksjonsbedrift" slik LO anførte. Det er nå fastslått at den  omtvistede unntaksbestemmelsen vil kunne anvendes for containerterminaler og andre godshavner. Videre fastslår dommen at det avgjørende for om en havn skal anses som privat er om det foreligger en eksklusiv bruksrett til kaiområdet. Det kan ikke stilles krav om eierskap til kaiområdet.

Mer miljøvennlig transport

NHO Logistikk og Transport er fornøyde med dommen, fordi den gir grunnlag for å organisere havnearbeid på en måte som tilfredsstiller nåtidens behov. Økt effektivitet i havnene er en sannsynlig konsekvens. Dette vil igjen kunne bidra til at mer gods kan fraktes sjøveien, noe som både kan bety mer miljøvennlig transport og bedrede rammevilkår for næringslivet.

Når det gjelder containerhåndteringen i Oslo havn, som var et tvistepunkt på et tidlig stadium i saken, så har Arbeidsrettens dom som konsekvens at terminaloperatøren om ønskelig kan utføre alt arbeid i tilknytning til driften med egne fast ansatte, uten at det foreligger tariffavtalemessig forpliktelse til å måtte benytte innleid arbeidskraft fra Oslo Losse- og Lastekontor.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen, thor.chr.hansteen@nholt.no, tlf. 9178 5051.