Ny dom fra Høyesterett om likebehandling av innleide

4. juni avsa Høyesterett en dom der spørsmålet var om godtgjørelse for reisetid var "lønn" etter reglene om likebehandling av innleide.

#205

(Illustrasjonsfoto. Foto: Pål Bakke.)

Publisert 11.06.18

Arbeidslivspolitikk

Saken gjaldt en vikar utleid til Statens vegvesen med arbeidssted Tønsberg trafikkstasjon. I likhet med de fast ansatte i Tønsberg, skulle han enkelte dager arbeide i Larvik. For reisen fra bosted til Larvik fikk de ansatte – til forskjell fra vikaren - en egen godtgjørelse for reisetiden. Alternativt kunne de ansatte avspasere reisetiden. Høyesterett kom til at vikaren hadde krav på samme reisegodtgjørelse etter bestemmelsen om likebehandling av lønn.

Denne type reisegodtgjørelse var ikke direkte omtalt i forarbeidene til lovens bestemmelser om hva som inngår i likebehandling, men Høyesterett kom til at de beste grunner talte for at også denne ytelsen var omfattet av likebehandlingsregelen. Høyesterett viste til at forarbeidene legger opp til et relativt vidt anvendelsesområde med reell likebehandling som siktemål. Reisegodtgjørelsen i saken lå tett opp til eksemplene i forarbeidene, som overtidsbetaling og tillegg for ubekvem arbeidstid, og det var ingen praktiske vanskeligheter forbundet med å la likebehandlingsregelen omfatte denne godtgjørelsen. Høyesterett mente at formålet med reell likebehandling ikke ville nås dersom reisegodtgjørelsen falt utenfor, ettersom vikaren da i realiteten ville få utbetalt mindre, eller måtte jobbe lengre.

Samtidig som Høyesterett peker på formålet om likebehandling, er dommen tydelig på at ikke alle goder fra arbeidsgiver er ment å omfattes, ettersom lovbestemmelsen konkret lister opp hvilke lønns- og arbeidsvilkår likebehandlingen skal gjelde. Det vises til at pensjon uttrykkelig ble holdt utenfor lønnsbegrepet fordi det ville medføre store praktiske utfordringer om det skulle omfattes av likebehandlingskravet. Dette innebærer at det fortsatt vil måtte foretas en konkret vurdering av de aktuelle ytelsene for å avgjøre om disse faller inn under likebehandlingskravet.

Les hele dommen fra Høyesterett her. 

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør/Advokat (H)

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Mobil
91731919