Ønsker forutsigbare ansettelsesforhold for bemanningsansatte

NHO og NHOs landsforeninger foreslår at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde vikarer.

Nina Melsom

Nina Melsom, direktør i NHO.

Publisert 21.03.17

Arbeidslivspolitikk

Gjennom den senere tid har man sett en økende tendens til at bedrifter inngår mer regulære innleieavtaler med bemanningsbedrifter innenfor områdene industri, bygg og anlegg. Dette er innleieavtaler som går lengere enn å dekke opp et midlertidig arbeidskraftbehov. Med en slik utvikling har bemanningsselskapene kommet i en annen stilling enn tidlig på 2000-tallet.

- Vi må skille mellom innleie av vikarer og å basere bemanningen i et selskap på innleid arbeidskraft, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester.

- Vi ser en økende tendens til at bedriftene inngår avtaler med bemanningsbedrift om å leie inn arbeidskraft på mer regulær basis. Dette er en helt annen måte å drive en bedrift på enn vi tradisjonelt har hatt, sier Nina Melsom.

NHO-felleskapet mener at når innleie skjer på slike vilkår bør arbeidstakerne sikres forutsigbarhet i arbeidsforholdet. Det er dessuten av avgjørende betydning å sikre like konkurransevilkår mellom de ordinære bedriftene og bemanningsbedriftene. Bemanningsbedriftenes rammebetingelser må være lik rammebetingelsene til de ordinære bedriftene; og da er det rimelig at bemanningsbedriftene betaler lønn i forhold til en definert stillingsprosent. NHO-fellesskapet foreslår derfor at ansettelsesformen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» kun skal gjelde for vikarer.

- Vikarer utgjør en liten, men viktig del av arbeidslivet. Alle bedrifter vil ha nok folk på jobb. Derfor vil det være et behov for å dekke opp bemanningen ved sykdom eller i perioder det er mye å gjøre.

Vilkårene for ansettelser av vikarer som alternativ til midlertidig ansettelser foreslås derfor videreført slik det er i dag. Vikaransettelser må fortsatt være et alternativ til midlertidig ansettelser og en slik ansettelsesform sikrer dessuten at bemanningsbedriftene kan virke som en døråpner inn til arbeidslivet. I så måte har bemanningsbedriftene en avgjørende funksjon.

NHO ber om et møte med Arbeids- og sosialdepartementet for å redegjøre nærmere for forslaget.

I følge NHOs arbeidsgiverbarometer mener 8 av 10 bedriftsledere at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i arbeidslivet.