Så likestilte er vi

Arbeidsmarkedet i Norge er kjønnsdelt. Vi trenger flere kvinner som vil lede og ta ansvar i bedrifter. Se 7 grafer om likestilling.

Publisert 29.05.15

Arbeidslivspolitikk

1. Hvor jobber kvinner og menn?

I privat sektor er det flest menn, mens offentlig forvaltning har flest kvinner. Det er om lag 36 prosent kvinner i privat sektor, mens i offentlig sektor er andelen kvinner 70 prosent. Over tid går trenden i retning av et stadig mer kjønnsdelt arbeidsmarked fordelt på sektor.

NHOs politikk for bedre kjønnsbalanse i næringslivet

2. Hvor jobber kvinner i næringslivet?

Blant de kvinnelige ansatte i privat sektor jobber det flest innen næringsgruppen varehandel etterfulgt av helse- og sosialtjenester og teknisk tjenesteyting.

Enkelte næringer i privat sektor domineres av kvinner. I helse og sosialtjenester er 73 prosent av de sysselsatte kvinner, mens i overnatting og serveringsvirksomhet er kvinneandelen 59 prosent.

Andre næringer hvor over halvparten av de sysselsatte er kvinner er personlig tjenesteyting og undervisning. Lavest kvinneandel er i bygg og anleggsvirksomhet med om lag 8 prosent kvinner. 

Temaside: Vi trenger flere kvinner som vil ta ansvar i næringslivet

3. Heltid og deltid

I 2014 var om lag en fjerdedel av de sysselsatte i Norge deltidsansatte. Deltid forekommer både i offentlig og privat sektor. Nesten 40 prosent av kvinnene er deltidsansatt, mens for menn er om lag 14 prosent deltidsansatte.

Ser vi bare på kvinnelige sysselsatte i privat sektor er andelen deltidssysselsatte i underkant av 40 prosent.

Av kvinnene i privat sektor var det flest med deltidsstillinger i overnattings- og serveringsvirksomhet (60 prosent deltid) og varehandel (52 prosent). 

De siste fem årene er andelen kvinner i deltidsstillinger blitt redusert.

4. Kvinner i ledelse og styrer

Det er relativt få kvinner i toppledelsen og i styrene i norsk næringsliv. Kvinner utgjør 15 prosent av daglig ledere i aksjeselskaper (AS), og 6 prosent i allmennaksjeselskapene (ASA).

Over tid ser vi at kvinneandelen blant ledere øker svakt.

NRK: Så kjønnsdelt er arbeidslivet

Hør NHO Podcast om likestilling i næringslivet (fra 8. mars)

Kontakt oss

Lars Eidsaune

Seniorrådgiver

Samfunnsøkonomi

lars.eidsaune@nho.no
Mobil
47623488
Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677