Seriøst arbeidsliv under press

- Situasjonen i enkelte bransjer er alvorlig. NHO er derfor positive til at Regjeringen nå ønsker å fremme tiltak rettet mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Publisert 01.07.14

Arbeidslivspolitikk

- NHO er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv som oppleves som sikkert og som har gode vilkår for arbeidstakerne og lønnsomme rammevilkår for de seriøse bedriftene, sier Oppegaard. - De useriøse aktørene utfordrer disse verdiene og er en trussel mot den norske modellen.

Behov for tiltak som treffer

Som en del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet sikter Regjeringen på å ferdigstille en strategi med konkrete tiltak innen utgangen av året.

- Det som er viktig når man nå skal utforme en slik strategi er at tiltakene treffer hvor behovet ligger, sier Oppegaard. - For NHO er det helt sentralt at en satsning på dette feltet ikke legger økte byrder på den seriøse delen av arbeidslivet, sier han.  

- Den forrige regjeringen iverksatte tre handlingsplaner mot "sosial dumping" i løpet av sin regjeringsperiode. Vi mener effekten av disse handlingsplanene må evalueres i sin helhet slik at vi kan se hvorvidt de har fungert og hvordan de eventuelt kan forbedres, sier Oppegaard.

Han peker på at tiltak som er bransjespesifikke kan ha stor gevinst: - Enkelte bransjer er spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet og fremgangsmåtene varierer mellom bransje til bransje. Målrettede bransjeprogrammer kan derfor være et egnet virkemiddel siden det treffer der behovet ligger.

Erfaring viser at godkjente lærebedrifter ofte er de mest seriøse

Oppegaard trekker fram lærlingeklausuler ved offentlige innkjøp som et forholdsvis enkelt tiltak med stort potensiale: - Å stille krav til at alle leverandører i et offentlig prosjekt skal være lærebedrifter og ha lærlinger i prosjektene kan ha en positiv effekt. Erfaring viser at godkjente lærebedrifter ofte er de mest seriøse med tanke på for eksempel arbeidsvilkår, HMS og hvit økonomi, sier Oppegaard.

NHO foreslår at Regjeringen vurderer erfaringer med og alternativer til dagens allmenngjøringslov. Dette kan eksempelvis innebære en vurdering av minstelønnsordninger. NHO anbefaler at det nedsettes et ekspertutvalg som kan vurdere dette spørsmålet.

Mer informasjon og bedre tilsynsarbeid

I tillegg til bransjespesifikke tiltak mener Oppegaard det også er et behov for å bedre statistikkgrunnlaget. - Vi er innforståtte med at det er vanskelig å kartlegge en lyssky virksomhet, men vi trenger å utvikle virklighetsanalyser slik at vi bedre kan forstå omfanget og hvor det ligger et særlig behov for innsats og tilsyn.

- Det er ikke bare mer informasjon, men også tilgangen av informasjon som er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Oppegaard.

Han mener satsningen på å samordne etatene i tilsynsarbeidet må forsterkes:

- Vi ser at de useriøse aktørene i økende grad gjør lovbrudd på tvers av etatenes ansvarsområder. Med et tettere samarbeid vil man frigjøre ressurser til å avdekke og kontrollere flere saker, samtidig som det blir enklere å ta gjengangere. Vi mener derfor det kan være aktuelt å se på reglene for taushetsplikt som etatene er bundet av.

Skape sunne holdninger mot svart arbeid

- Det finnes ikke svart arbeid uten at det er etterspørsel etter det. Virksomheter som driver svart er ofte innblandet i flere kriminelle forhold, sier Oppegaard. Han mener folk må være mer bevisste når de kjøper tjenester. - Be om faktura med moms og få kvittering på utført arbeid.

Sammen med partene i arbeidslivet driver NHO et aktivt holdningsarbeid mot svart arbeid, blant annet gjennom en holdningskampanje som heter Handle hvitt og et undervisningsopplegg for ungdom som heter Spleiselaget.