Skogen Lund: Nye grep for et likestilt arbeidsliv

NHO er en sterk tilhenger av en fast fedrekvote. Men dersom likestillingsministerens forslag om at fars kvote skal kunne overføres til mor blir vedtatt, uthules vår gode ordning.

Publisert 21.09.14

Arbeidslivspolitikk

Kristin Skogen Lund, adm. dir. i NHO

Likestillingsminister Solveig Horne har sendt på høring et forslag om at mor med et lite kryss skal kunne overta hele pappapermen. Den såkalte "tillitsbaserte unntaksordningen" skal gjøre det mulig for familier å velge fedrekvoten helt vekk.

Hvis dette blir vedtatt, kan man like gjerne fjerne de ekstra ukene fedrene har fått de siste årene.

NHO mener Hornes forslag er nok et angrep fra regjeringen mot fedrekvoten, en kvote som har vist seg å være svært vellykket for likestilling både i arbeidslivet og på hjemmebane. Fra før har regjeringen krympet fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Forsøkene på å uthule fedrekvoten kommer ikke overraskende, tatt i betraktning at både Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet at de ønsker å fjerne kvoten helt.

Fedrekvoten fungerer
La det ikke være noen tvil; NHO er en sterk tilhenger den norske foreldrepermisjonsordningen med en lang fedrekvote. Vi tok tidlig til orde for å øremerke en tredjedel av permisjonstiden til far. Dette står vi på. Til tross for at foreldrepermisjoner noen ganger kan oppleves som en praktisk utfordring i bedriftene, mener NHO at fedrekvoten har vært bra for næringslivet. Den fremmer både høy kvinnelig yrkesdeltagelse og likestilling i arbeidslivet. Norge har en moderne familiepolitikk som tar vare på vår viktigste ressurs: Arbeidskraften og kompetansen til både menn og kvinner. For næringslivet og arbeidslivet for øvrig er dette avgjørende viktig.

Uten en egen fedrekvote må vi imidlertid tenke nytt. La oss huske begrunnelsen for at vi i dag har en av Europas lengste foreldrepermisjoner: Uke for uke har vår generøse foreldrepermisjon blitt utvidet i senere år, fra 52 til 59 uker. Hver gang har utvidelsen vært begrunnet med å gi far egne uker med barnet.

Begrunnelsen blir borte
Skal vi ta Solveig Horne på alvor, er fedrekvotens tid i praksis forbi. NHO og de andre partene i arbeidslivet har advart regjeringen sterkt mot å redusere eller fjerne fedrekvoten, men dessverre har vi talt for døve ører. Regjeringen fjerner både far og likestilling fra den familiepolitiske retorikken. I stedet er det kun fleksibilitet og valgfrihet som gjelder.

Når fedrekvoten fjernes eller uthules, forsvinner også begrunnelsen for de ekstra ukene som har kommet til.

Da er det ikke noen grunn til at foreldrepermisjonen skal være så lang som i dag, og det er naturlig at de ekstra ukene som har kommet til for å gjøre plass til fedrekvoten, fjernes fra permisjonen.

To gevinster med kortere permisjon
NHO foreslår derfor at regjeringen forkorter foreldrepermisjonen med totalt syv uker, slik at den blir 52 uker. En slik reduksjon i permisjonslengden har to gevinster;

  • Det vil gi mødrene kortere permisjonsfravær fra arbeidslivet og styrke deres stilling i arbeidslivet
  • Midlene som frigjøres, om lag to milliarder kroner, kan brukes på mer treffsikre tiltak for likestilling i arbeidslivet, for eksempel til å sikre barnehageplass til alle ettåringer. Dette har vært etterlyst av mange fortvilte foreldre som står uten plass til sine høstbarn

Dette er ikke nye tanker. Så sent som i 2013 argumenterte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiets medlemmer i Familie- og kulturkomiteen mot den siste rødgrønne utvidelsen av permisjonstiden. De viste da til at Norge allerede har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, og pekte på at vi har store uløste oppgaver innen familiefeltet, som for eksempel selvstendig uttaksrett for far og løpende opptak til barnehager for alle ett-åringer som ønsker barnehageplass. Medlemmene understreket også at slike oppgaver er viktigere å prioritere sett i lys av en allerede raus foreldrepermisjonsordning.

Koster 18 milliarder
Saken har også en budsjettmessig side. NHO mener at alle store utgiftsposter på statsbudsjettet bør ha en god samfunnsmessig begrunnelse. Vår lange og gode foreldrepermisjon koster fellesskapet 18 milliarder i året. NHO mener dette kan være vel anvendte penger med dagens ordning, som både fremmer likestilling i arbeidslivet og sikrer barna verdifull egentid med far. Uten fedrekvoten blir dette derimot en mye dårligere ordning.

Da står vi igjen med en veldig lang og kostbar permisjonsordning som ikke fremmer likestilling, men som etter alt å dømme tvert i mot fører til at kvinner får lange fravær fra arbeidsmarkedet. Og dét er verken god likestillingspolitikk eller god familiepolitikk.