Arbeidsledigheten øker 

Antall helt arbeidsledige har økt med om lag 5500 i september 2015 sammenliknet med september 2014. Dette er i tråd med forventningene.

Bilde av to kvinner i oljeindustrien.

Arbeidsledigheten økte i 11 fylker og ble redusert i 8 fylker.

Publisert 02.10.15

Arbeidslivspolitikk

NAV har lagt frem tall for arbeidsmarkedet i september. Tallene er i tråd med utviklingen de siste månedene.

I september økte antall ledige stillinger med 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2014. Riktignok er det variasjoner mellom fylkene.

  • Økningen i antall arbeidsledige kom utelukkende blant menn, særlig blant de over 30 år.
  • Den prosentvise økningen var størst i Rogaland etterfulgt av Møre og Romsdal, Hordaland og Aust-Agder.
  • Arbeidsledigheten økte i 11 fylker og ble redusert i 8 fylker.
  • Fordelt på yrkesbakgrunn var den prosentvise økningen sterkest blant ingeniør og IKT personer etterfulgt av industriarbeidere. I absolutte tall er det flest arbeidsledige industriarbeidere (10 000 personer), etterfulgt av bygg og anlegg (9 000 personer).

  • Fordelt etter varighet var den prosentvise økningen størst for personer med varighet mellom 4 - 12 uker. 
  • Antall permitterte økt med om lag 3 000. Samlet sett er det om lag 5 200 permitterte, hvorav 3 000 er helt permitter og 2 200 er delvis permittert.

  • Fordelt på yrke var det sterkest økning i antall ledige stillinger i barne og ungdomsarbeid, etterfulgt av ledere og bygg og anlegg.