Hva er tilskudd til bedriftsintern opplæring?

Publisert 29.09.15

Arbeidslivspolitikk

Tilskudd til bedriftsintern opplæring ("BIO") er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Ordningen er rettet mot bedrifter som på bakgrunn av omstillingsproblemene må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette kan innebære endring av produksjonsmåter, skifte av produksjonsutstyr, eller overgang til nye produkter eller tjenester. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling.

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsrettet tiltak som er hjemlet i ”Forskrift om arbeidsrettedetiltak mv.” Kapittel 8.