Sykefravær flater ut

Nedgangen i sykefraværet flater ut, men fortsatt er det en svak nedgang.

Publisert 20.03.14

Arbeidslivspolitikk

- Vi håper nå ny IA-avtale med et betydelige forenklinger i oppfølging av sykefravær vil medvirke til å gi et mer målrettet arbeid og ny giv med å redusere sykefraværet på den enkelte arbeidsplass, sier avd. direktør Lars Jacob Hiim i NHO.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 5,9 prosent i 4. kvartal 2013, og henholdsvis 6,2 og 8,3 prosent i statlig og kommunal forvaltning. Det var nedgang i samtlige næringer og sektorer denne gang. 

Det har vært en økning på 11,5 prosent i bruk av graderte sykmeldinger sammenlignet med kvartalet før. Dette betyr at 24,3 prosent av alle legemeldte sykefraværstilfeller var graderte i 4. kvartal 2013.

- Bedriftene tar sitt ansvar og legger til rette så langt det er mulig, sier avd. direktør Lars Jacob Hiim.

Andelen lange sykefravær er gått noe opp, mens det egenmeldte er gått noe ned.

- Det er viktig at tiltak settes inn så tidlig som mulig i samarbeid med NAV, der det er behov for dette, for å forebygge lange fravær, fortsetter Lars Jacob Hiim og viser til at de forenklede lovendringene vil tre i kraft fra 1.juli d.å.