Stabilt lavt sykefravær i NHOs bedrifter

Sykefraværet er omtrent likt som på samme tid i fjor, viser NHOs tall fra 2.kvartal. Vi ligger dermed fortsatt godt innenfor målet om 20 prosent reduksjon, men vi må passe på å ikke hvile på laurbærene av den grunn.

Sykefraværet i NHOs bedrifter er lavere enn for landet totalt. Illustrasjonsfoto.

Publisert 19.09.14

Arbeidslivspolitikk

Siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001 har NHOs bedrifter samlet redusert fraværet med 21,1 prosent. Vi er dermed godt innenfor skjemaet for IA-avtalens mål fra 2001: Å redusere med 20 prosent.

Sykefraværet i NHOs bedrifter er også lavere enn for landet totalt, der det samlet er på 6 prosent, ifølge tall fra Nav.

- Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter i 2.kvartal var på 5,4 prosent, og er dermed stabilt sammenliknet med 2.kvartal av 2013, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør for arbeidsliv.

Det totale sykefraværet økte med 0,1 %, og det legemeldte økte med 0,5 %.

Artikkelen fortsetter under grafen:

 

Den stiplede linjen viser utviklingen i samlet sykefravær i NHOs medlemsbedrifter fra kvartal til kvartal. Den heltrukne linjen viser trenden i fraværet når vi ser fire kvartaler under ett. Sykefraværet har ifølge denne glidende trenden vært stabilt de siste to årene, og hatt en fallende tendens de tre siste kvartalene.

Lavt sykefravær i industrien

Partene i arbeidslivet inngikk intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for første gang i 2001, og avtalen har blitt fornyet flere ganger. Ett av målene med avtalen er å jobbe aktiv for et lavere sykefravær.

Det er bransjer innen industri som bidrar til en nedadgående trend i sykefraværet. I industrien har det egenmeldte fraværet gått ned med 1,4 prosent sammenliknet med samme tid i fjor.

Næringsmiddelindustrien har en nedgang på 5,7 prosent og metall og maskiner en nedgang på 2,8 prosent.

Bygge- og anleggsvirksomhet har et stabilt nivå på 4,9 prosent, det samme har oljevirksomhet på 2,6 prosent på det legemeldte fraværet.

- Bli IA-bedrift

Selv om trenden er nedadgående (se graf) er det fortsatt et potensiale for å redusere fraværet.

NHO mener derfor det er viktig at alle aktører jobber aktivt med å implementere den nye IA-avtalen.

- Vi håper mange bedrifter ser at det med den nye IA-avtale vil være langt enklere å bli IA-bedrift, og mulighet til å få hjelp ved å benytte seg at virkemidlene i avtalen, sier Alf Åge Lønne.

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305