3 tiltak for å få flere unge i jobb

– Et bedre tilbud om opplæring og arbeidserfaring for unge som ikke fullfører videregående skole er et viktig bidrag til et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, sier Kristin Skogen Lund til NAV-ansatte.

Gjennom praksisbrev starter du videregående opplæring i bedrift. For Hans-Erik Hoff var dette en suksess. Lenke til saken under artikkelen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Publisert 23.05.14

Arbeidslivspolitikk

Å redusere frafallet blant unge er en av de aller viktigste tingene vi kan gjøre

Temaet på den årlige  Mulighetskonferansen for NAV-ansatte var "Hva fremmer at bruker kommer i arbeid og blir der?". NHO er invitert til å snakke om arbeidsgivernes synspunkt.

– Det er viktig at vi unngår at folk blir NAV-brukere, men når de først kommer til NAV er det viktig at de ikke kommer inn i passive ledighetsløp, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun minner om at vi har bak oss den kanskje sterkeste vekst i etterspørselen etter arbeidskraft  noensinne i Norge.
– Ulike regjeringers ambisjon har vært å mobilisere dem som står utenfor arbeidslivet. Slik har det ikke gått. I denne vekstperioden ser vi at selv om antallet som jobber stiger sterkt, så synker andelen som jobber.

Unge på trygd vekker uro
– De som går på trygd blir stadig yngre, noe som er urovekkende siden disse er forventet å være i systemet i mange år.

Skogen Lund peker på at hele en av tre faller fra videregående opplæring.
– Ungdom som ikke har fullført videregående, er overrepresentert i alle statistikkene i NAV, uavhengig av om vi snakker om arbeidsledig ungdom, uføretrygdet ungdom eller ungdom med nedsatt arbeidsevne. Derfor er det å redusere frafallet blant ungdommen en av de aller viktigste tingene vi kan gjøre for å få flere i jobb, sier hun.

Antallet som jobber stiger sterkt, men andelen som jobber synker

3 tiltak for å få flere unge med i arbeidslivet

  • Praksisbrevordningen: Videregående opplæring i bedrift fra første år på videregående skole.
  • Muligheten for midlertidige ansettelser som et springbrett til fast jobb.
  • Unge med nedsatt arbeidsevne og på arbeidsavklaringspenger: Unngå passive løp. Sørg for tidlig kartlegging av arbeidsevne, tidlig innsats og jevn oppfølging for at disse skal lykkes. I møte med NAV må de raskt bli aktiviserte igjen, enten gjennom tilbud om videre utdanning eller i form av arbeidsrettede tiltak.   

Forskning fra NIFU viser at ungdom som faller fra eller ikke starter i utdanning etter grunnskolen, men som kommer seg inn i arbeidslivet, får et stort læringsutbytte av å være i jobb. De har dermed større sjanse for å stå aktivt i yrkeslivet.

Ringer i Vannet er et godt samarbeidsprosjekt med NAV
Ringer i vannet skal sørge for at bedrifter i større grad enn før får dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter.

 – Vi må bygge videre på det gode samarbeidet mellom NAV, attføringsbedriftene og bedriftene. Ringer i Vannet er ikke en NHO-suksess alene. Det er også en NAV-suksess, sier Skogen Lund.

Kontakt oss

Rasmus Eiternes Guldvik

Rådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Telefon
23088132