Trenger fornuftige tiltak mot økende ledighet

Nye SSB- og NAV-tall viser en økning i ledigheten. – Det er viktig å ha forutsigbarhet gjennom gode skatteregler, samt fornuftige tiltak for å øke sysselsettingen og beholde arbeidskraft, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 28.08.15

Arbeidslivspolitikk

Onsdag denne uken kom Statistisk sentralbyrås ledighetstall (AKU) og fredag slapp NAV sine ledighetstall. Begge viser en økning i arbeidsledigheten.

SSB baserer sine tall på en utvalgsundersøkelsen og her viser tallene at 4,5 prosent av arbeidsstyrken er ledig. NAV baserer sine tall på registrerte ledige og her er 3,1 prosent helt ledige.   

– Det beste mot arbeidsledighet er å skaffe folk en jobb. Den økonomiske politikken må støtte opp under veksten i økonomien. NHO mener at det ikke er grunnlag for å legge om budsjettpolitikken for 2016 i særlig mer ekspansiv retning enn det statsbudsjettet for 2015 la opp til, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Ledighetsutviklingen er i tråd med forventningene som følge av lavere aktivitet i petroleumssektoren. I lys av dette er det bra at Regjeringen allerede har myket opp permitteringsregelverket og økt antall tiltaksplasser. Dette er gode tiltak for å hindre at kortvarig svikt fører til unødvendige nedleggelser og oppsigelser.

– For å sikre at bedriftene har god tilgang på kompetent arbeidskraft kan det være positivt å ha lærlingeklausuler i offentlige anbud og at lærlingtilskuddet økes, sier Skogen Lund.

Andre gode tiltak er å satse på investeringer, drift og vedlikehold av vei og jernbane, samt at NAV prioriterer arbeidet med å formidle arbeidskraft og bruker tiltaksmidlene i de områdene og blant de gruppene der økningen i antall ledige er størst.

Les mer om NHOs innspill til statsbudsjettet for 2016.