VIKARBYRÅDIREKTIVET

Unntak sikrer et seriøst arbeidsliv

Alle som er opptatt av å sikre konkurransedyktige vilkår for norsk industri og anstendighet i arbeidslivet, bør glede seg over at regjeringen vil innføre unntak i vikarbyrådirektivet, skriver Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen, adm. direktør i NHOs største landsforening Norsk Industri.

Publisert 20.06.14

Arbeidslivspolitikk

Av Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri

Vi observerer i dag at ansatte i bemanningsbyråer med tariffavtale mister jobben og erstattes med ansatte fra bemanningsbyråer uten slik avtale. Slik kan vi ikke ha det. Det er hverken i arbeidsgiver eller arbeidstagers interesse og undergraver den norske modellen.

Mitt hovedpoeng er: Likebehandling skal anses som oppfylt ved at de innleide er omfattet av en tariffavtale inngått mellom bemanningsbyrået og en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Regjeringen har nå varslet at det kommer en forskrift som bygger på dette prinsippet.

Det er fornuftig fordi:

  • De ansatte i et bemanningsbyrå er gjennom egen tariffavtale sikret mot sosial dumping. De er videre trygge på skikkelige arbeidsvilkår som er fremforhandlet over tid
  • Dette vil være et viktig incentiv til at en også på arbeidstakersiden organiserer seg i større grad. Det er bra for den norske modellen. Slik er det ikke med dagens ordning.
  • Innleiebedriftene vil slippe mye administrativt arbeid

Norge burde selvsagt ha gjort som andre land i Norden, fått på plass unntaksbestemmelsene da direktivet ble implementert, 1.1.2013. Men gjort er gjort og spist er spist, nå må vi se fremover. Et blikk i bakspeilet er imidlertid nødvendig:

Da vikarbyrådirektivet ble innført uten unntak, førte det f.eks. til betydelige administrative kostnader og fragmentering av leverandørsituasjonen innen bygg og industri.

Flere aktører og flere ledd har gjort det vanskeligere å kontrollere og vanskeligere å holde oversikt. Konsekvensen har dessverre blitt svekket seriøsitet og dårligere vilkår for ansatte i bransjen. Det er ikke slik vi vil ha det i norsk arbeidsliv!

For industriens del har vi opplevd at likebehandlingsregelverket har påført ekstra særkostnader for norske industribedrifter som er avhengig av å leie inn kompetente arbeidstakere.

Mange av våre konkurrentland benyttet seg av muligheten for å innføre unntak. Dermed ble manglende unntak i Norge en konkurransemessig ulempe. Vi er et høykostland, men vi må ikke stelle oss slik at denne ulempen forsterkes.

Dette sa vi til den forrige regjeringen, dette gjentok vi da regjeringen Solberg tiltrådte. Vårt poeng var og er at implementeringen av Vikarbyrådirektivet i arbeidsmiljøloven skaper problemer og at regelverket må endres, slik at industrien ikke pålegges særnorske merkostnader utover det som skal til for å oppfylle direktivets krav om likebehandling på en praktisk og fornuftig måte.

Jeg er sikker på at unntak innført også i Norge vil skape bedre levevilkår for den norske modellen

Med den avklaring som nå er gitt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, ser det ut for at den varslede forskrift om unntak er like om hjørnet.

Alle som er opptatt av å sikre konkurransedyktige vilkår for norsk industri og anstendighet i arbeidslivet, bør glede seg over dette.

Fellesforbundet var opprinnelig for den endringen som bla Norsk Industri har bedt om. Trolig fordi de vet at et organisert arbeidsliv med tariffavtaler og dialog mellom partene sikrer at man i fellesskap kommer frem til gode løsninger.

Vi har 100 års tradisjon for å samarbeide med fagbevegelsen. Vi respekterer og stoler på hverandre. Jeg er sikker på at unntak innført også i Norge vil skape bedre levevilkår for den norske modellen.

Det er jo slik at partene i arbeidslivet i Norge er enige om at hovedmodellen for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår skal være tariffavtale i den enkelte bedrift.

Norsk Industri mener at dette også må være hovedmodellen for fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsforetak.

Regjeringens forslag om unntak for tariffbundet bemanningsforetak vil styrke systemet for lønnsfastsettelse. Forslaget vil derigjennom bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne.

Bra for den enkelte, bra for arbeidslivet, bra for Norge, med andre ord.

(Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 20. juni 2014.)